SALGSBETINGELSER FOR APPLE

 

 

1.      Omfang og definitioner

1.1.   I nærværende betingelser betyder « Apple » Apple Distribution International, der har registreret adressse på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, og « Kunde » betyder Dem som kunde. "Produkt" betyder ethvert produkt, og “Serviceydelse” betyder enhver serviceydelse, der kan faktureres eller andre serviceydelser (garanti og telefonsupport undtaget), der fremgår af det tilbud (”Tilbud”), som Apple sender til Kunden, hvori Apple bekræfter at ville foretage levering til Kunden på nærværende betingelser. Visse Serviceydelser, herunder men ikke begrænset til AppleCare Protection Plan, er underlagt yderligere betingelser fra Apples side.

1.2.   Hvis Kunden enten elektronisk eller ved underskreven aftale har aftalt betingelser med Apple for dette salg af Produkter og/eller Serviceydelser, så gælder disse betingelser (“Specielle Betingelser”) for salget af Produkterne og/eller Serviceydelserne. Ved uoverensstemmelse gælder de Specielle Betingelser. Hvis der ikke er aftalt Specielle Betingelser, gælder betingelserne heri – herunder oplysninger, der gives via et hyperlink heri (samlet kaldet ”Betingelserne”), for alle tilbud (”Tilbud”) afgivet af Apple, og de udgør derfor købsaftalen (”Aftalen”) mellem Apple og Kunden, uanset om Kunden accepterer nærværende betingelser skriftligt, underforstået eller ved accept af Produkter og/eller Serviceydelser i medfør heraf. Betingelserne er en del af alle ordrer, som Kunden afgiver (”Ordrer”). Enhver betingelse i en Ordre eller andet dokument fra Kunden er uden gyldighed. Specielt anses Apples accept af en Ordre fra Kunden ikke som accept af modstridende eller yderligere betingelser. Apple afviser udtrykkeligt alle afvigende eller yderligere betingelser samt betingelser foreslået af Kunden, medmindre betingelserne er skriftligt godkendt af parterne i overensstemmelse med punkt 16.4.

 

2.      Ordrer

2.1.   Alle Ordrer skal henvise til det enkelte Tilbudsnummer i Apples Tilbud ellers kan Ordren ikke ekspederes.

2.2.   Oplysninger i et Tilbud eller oplysninger, som Kunden får fra Apples agenter eller medarbejdere, er en opfordring til at handle, men ikke et tilbud fra Apple om at levere Produkter og/eller Serviceydelser. Ved at afgive en Ordre giver Kunden Apple et tilbud om at købe Produkter og/eller Serviceydelser. Enhver Ordre skal accepteres af Apple, og Apple er berettiget til at afslå en Ordre enten helt eller delvist af en hvilken som helst lovlig grund. Hvis Apple accepterer Kundens Ordre, giver Apple Kunden besked om accepten i en Ordrebekræftelse.

2.3.   Mens Apple vil gøre sit bedste for at levere de Produkter og/eller Serviceydelser til Kunden, som fremgår af Ordrebekræftelsen, så kan der være tilfælde, hvor Apple ikke kan levere Produkterne og/eller Serviceydelserne, f.eks. (i) hvis Produkterne eller Serviceydelserne ikke længere fremstilles eller kan fremskaffes, (ii) hvis Apple ikke kan skaffe nødvendige komponenter eller (iii)ved forkerte priser. I sådanne tilfælde vil Apple kontakte Kunden og kan eventuelt foreslå alternative Produkter eller Serviceydelser, som Kunden kunne tænkes at være interesseret i at købe (til samme eller anden pris). I tilfælde af forkerte priser vil Apple informere Kunden om den korrekte pris. Hvis Kunden ikke kan acceptere den af Apple foreslåede alternative vare eller prisændringen, vil Apple annullere Ordren og betale de penge tilbage, som Kunden måtte have betalt til Apple for Ordren. Med forbehold af punkt 14.5 så udgør tilbagebetalingen af sådant beløb grænsen for Apples hæftelse overfor Kunden, hvis Apple ikke er i stand til at levere de Produkter og/eller Serviceydelser, som Kunden har bestilt. Når Apple først har sendt Ordrebekræftelsen til Kunden, kan Kunden ikke annullere Ordren.

 

3.      Levering og forsendelse

3.1.   Med forbehold af nærværende Betingelser vil Apple levere (men ikke installere) de Produkter og/eller Serviceydelser, der fremgår af Ordrebekræftelsen, til Kunden.

3.2.   Leveringsdatoer, der fremgår af Ordren, Ordrebekræftelsen eller i anden kommunikation fra Apple (uanset om det er mundtligt eller skriftligt), er kun vejledende.

3.3.   Apple er berettiget til at foretage dellevering af Kundens Ordre, som faktureres separat og betales ved forfald. Enhver forsinkelse af delleveringer fratager ikke Kunden for forpligtelsen til at acceptere de resterende leveringer. Apple hæfter ikke for manglende forsendelse af hele ordrer eller for forsinkelser i leveringen.

 

4.      Risiko og ejendomsret

4.1.   Medmindre Apple har oplyst andet skriftligt, forbliver ejendomsretten og retten til at tage Produkterne købt af Apple tilbage hos Apple, indtil Kunden har betalt alle skyldige beløb vedrørende Produkterne. Apple er berettiget til for Kundens regning at tage Produkterne tilbage. Til brug derfor giver Kunden Apple eller dennes repræsentant eller en af Apple udpeget repræsentant en uigenkaldelig ret til at få adgang til de lokaler, hvor Produkterne opbevares og til efter Apples valg at handle i Kundens navn. Så længe Apple har ejendomsretten til og rettighederne over Produkterne, skal Kunden opbevare Produkterne på sådan måde, at de kan identificeres som Produkterne og på Apples anmodning udpege Produkterne for Apple.

4.2.   Risikoen for tab af eller skade på alle Produkterne i medfør heraf overgår til Kunden ved Apples levering af produkterne til sin fragtfører.

4.3.   Medmindre Apple har givet besked om andet, gælder følgende: For Produkter der afsendes i overensstemmelse med Apples standardprocedurer i alle undtagen de sidste 2 (to) uger af Apples momskvartal i nærværende Aftales løbetid krediterer eller erstatter Apple Produkter, der forsvinder under transporten eller som returneres grundet transportskade. For Produkter, der afsendes i overensstemmelse med Apples standardprocedurer i de sidste 2 (to) uger af hvert af Apples momskvartaler i nærværende Aftales løbetid, foretager Apple ikke kreditering eller erstatter Produkter, der forsvinder eller beskadiges under transport. I stedet sørger Apple for forsikring hos tredjemand for Produkter, der forsvinder eller skades under transporten med Køber som modtager af forsikringssummen. Når Produkter ikke forsendes i overensstemmelse med Apples standardprocedurer men i stedet sendes med en af Kunden udvalgt transportør, foretager Apple ikke kreditering eller erstatter Produkter, der er forsvundet eller beskadiget under transporten. Kunden skal opretholde forsikring for Produkterne efter transportørens levering til Kunden, indtil Produkterne er fuldt betalt, til Produkternes fulde nyværdi, og Apples interesse skal noteres på policen.

 

5.      Accept

Medmindre andet er skriftligt aftalt, anses alle forsendelser (som i denne bestemmelses forstand anses for at inkludere indholdet af de pakkede Produkter samt selve pakkerne og antallet af pakker) for korrekte og uskadte, medmindre Kunden på leveringstidspunktet specificerer de specifikke mangler eller fejlleveringer på Apples kopi af leveringsdokumenterne eller skriftligt informerer Apple om manglerne eller fejlene senest 14 (fjorten) dage efter den originale leveringsdag for den omhandlede levering. Hvis Kunden ikke informerer Apple på denne måde anses det for afkald på ethvert krav i relation dertil. Al kommunikation med Apple skal angive det enkelte Tilbudsnummer, der fremgår af Apples Tilbud og en nøjagtig angivelse af uoverensstemmelsen mellem ordre og forsendelse hvad angår antal eller type af afsendte Produkter. I tilfælde af underforsendelse skal Apple efter eget skøn foretage erstatningsforsendelse eller kreditere Kundens konto, hvis Apple har givet Kunden kredit, indenfor 30 (tredive) dage efter modtagelse af skriftlig underretning fra Kunden.

 

6.      Pris

6.1.   Prisen for Produkterne og Serviceydelserne er den pris, der fremgår af Ordrebekræftelsen. Priserne inkluderer standardfragt og forsikring ved brug af transportør udvalgt af Apple.

6.2.   Priserne er eks. moms og lokale skatter og afgifter (samlet kaldet “Skatter”). Alle eventuelle skatter, som skal betales for køb foretaget i medfør heraf, betales af Kunden.

6.3.   Kunden er som importør af Produkterne ansvarlig for betaling af alle copyrightafgifter, genanvendelsesafgifter og andre lignende afgifter, der vedrører Produkterne (eller dele deraf) eller emballagen fra centrale eller lokale myndigheder, forvaltningsorganisationer eller andre institutioner. Apple kan til enhver tid meddele, at man for specifikke Produkter har valgt at udligne med den relevante instans og/eller indgå i en ordning, arrangement eller overenskomst på vegne Kunden. Hvis Apple vælger dette, kan Apple debitere Kunden for disse gebyrer, afgifter eller omkostninger på fakturaen for Produkterne. Udover betaling af genanvendelsesgebyrer eller lignende afgifter kan der i medfør af lokal lovgivning eller genanvendelsesordninger være krav om at importører eller medlemmer af ordninger skal overholde visse krav om tilbagetagning, afhentning eller genanvendelse. Kunden skal overholde sådanne krav og eventuelle yderligere krav, som Apple til enhver tid måtte oplyse om.

 

7.      Betaling

7.1.   Alle fakturerede beløb skal betales fuldt ud i den valuta, som fakturaen er udstedt i, uden fratræk eller modregning (lovbefalet eller andet) og med disponible midler. Apple forbeholder sig ret til at modregne ethvert beløb, som Apple måtte skylde Kunden i ethvert beløb, som Kunden måtte skylde Apple. Alle fakturaer skal betales under overholdelse af de betalingsbetingelser, der er aftalt med Apple. I det tilfælde, hvor Kunden ikke har kredit eller hvor kreditten er blevet tilbagekaldt (efter Apples eget skøn),kræves fuld betaling med disponible midler før afsendelse. Klik venligst her for yderligere oplysninger om betalingsmidler.

7.2.   Efter Apples eget valg kan afsendelse foretages på de kreditbetingelser, som Apple beslutter sig for at give Kunden ved accept af Ordren. Klik venligst her for at se yderligere oplysninger om Apples kreditpolitik.

7.3.   Hvis Apple har rimelig grund til at tro, at Kunden ikke kan overholde de nuværende betalingsbetingelser eller kreditbetingelser, er Apple berettiget til at udsætte eller nægte levering af Ordren.

7.4.   Renter tilskrives på forfaldne beløb (beregnes dagligt for hver dag, betaling er forsinket) med CIBOR + 8% årligt, som Køber skal betale i tillæg til prisen.

 

8.      Databeskyttelse

8.1.   Når Kunden afgiver en Ordre, accepterer Kunden og er bekendt med, at Apple kan opbevare, behandle og benytte de data, som indsamles fra Kundens Ordreblanket eller telefon/fax/mail Ordre til brug for ordrebehandling. Apple er også berettiget til at dele sådanne data globalt indenfor Applekoncernen. Alle Apples selskaber skal beskytte Kundeoplysninger i overensstemmelse med Apples politik om Kunders privatliv, som kan ses her.

8.2.   Apple arbejder sammen med andre selskaber, som hjælper Apple med at udbyde Produkter og  Serviceydelser til Kunden. Klik her for yderligere oplysninger om, hvordan Apple deler Deres oplysninger med selskaberne.

8.3.   Hvis Kunden ønsker adgang til de oplysninger, som Apple har vedrørende Kunden eller ønsker ændringer foretaget eller ikke ønsker at modtage oplysninger fra Apple eller tredjemands selskaber, skal Kunden kontakte Apple’s europæiske data controller på privacy-euro@apple.com.

 

9.      Ejendomsret

Kunden må ikke benytte Apples navn, logo, varemærke, handelsnavne, vareudstyr, design, udseende og følelse eller andre immaterielle rettigheder (sammen kaldet ”Immaterielle Rettigheder”) i sin markedsføring, kommunikation, publikationer eller andre værker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Apple. Kunden må ikke fjerne, manipulere, ødelægge, dække eller ændre Apples mærker eller andre mærker eller tilføje Apples mærke eller andre mærker til materialer fra Apple eller til Produkter eller emballage. Hverken Kunden eller dennes agenter må registrere eller benytte varemærker, som kan forveksles med Apples immaterielle rettigheder.

 

10.   Softwarelicens

10.1. I nærværende Aftale betyder “Software” ethvert Produkt, der er software, herunder men ikke begrænset til operativsystemer, softwarepakker, enkeltstående software og software, der downloades.

10.2. Kunden er ansvarlig for at sikre, at al Software eller Produktløsninger, som bestilles af Kunden, passer til Kundens krav og er kompatibelt med Kundens eksisterende systemer (hardware og software) og procedurer.

10.3. Kunden anerkender, at ofte indeholder produkter ikke kun hardware men også software, herunder men ikke begrænset til operativsystemer og applikationer. Sådan software kan være indeholdt i ROM eller andre halvleder chips, der er indkapslet i hardwaren eller på separate disketter eller andet medie. Sådan software er ejendomsretligt beskyttet, copyright beskyttet og kan også indeholde værdifulde forretningshemmeligheder og kan være patentbeskyttet. Som slutbruger har Kunden en licens til at benytte den software, der er indeholdt i Produkterne med forbehold af betingelserne i den licensaftale, som eventuelt følger med Produktet og gældende patenter, varemærker, copyright og anden immateriel lovgivning. Køber må ikke adskille eventuelle slutbrugerlicenser fra Softwareproduktet.

10.4. Al Software gives i licens til Kunden på de betingelser, der følger af den licensaftale, der følger med Softwaren. Udover eventuelle forpligtelser eller restriktioner, der fremgår af den medfølgende licensaftale, så må Kunden heller ikke kopiere Software udover back-up eller arkivering, og Kunden skal øjeblikkeligt knytte de samme ejendomsretlige og copyright meddelelser til kopierne, som var knyttet til originalen. Udover hvad der er lovligt, så må Kunden ikke kopiere, skille, dekompilere, foretage reverse engineering, ændre, skabe afledte værker eller på anden måde ændre Softwaren eller dens form. Kunden må kun benytte den Software, der er indeholdt i eller pakket sammen med et hardwareprodukt i forbindelse med autoriseret brug af hardwaren, og Kunden har ingen andre rettigheder til Softwaren.

 

11.   Eksportkontrol

Kunden skal overholde alle USA’s, FN’s og EU landenes og EFTA’s love, bestemmelser og afgørelser om eksport, genudførsel, overførsel eller videresalg af produkter eller serviceydelser og tilhørende tekniske data (”Eksportlove”). Køber må ikke (i) gøre Produkter eller Serviceydelser tilgængelige i andre lande i modstrid med Eksportlovene eller andre love og (ii) gøre Produkter og Serviceydelser tilgængelige i lande, hvor der kræves eksportlicens eller anden  myndighedsgodkendelse uden først at have indhentet alle nødvendige licenser eller andre godkendelser.

 

12.   Garanti

12.1.  1 (et) års garanti på alle hardwareprodukter med Apples mærke på – På alle nye hardwareprodukter med Apples mærke på gives der 1 års begrænset garanti mod defekte materialer og udførelse. Betingelserne for garantien, som udgør en del af og er indeholdt i nærværende Aftale ved henvisning, kan ses online på følgende adresser:

a. One-year limited warranty for new products except iPod and iSight available here.

b. One-year limited warranty for iPod and iSight available here.

Garantibetingelserne fremgår også af emballagen til Apples hardware. Apples begrænsede garanti gælder kun for hardwareprodukter med Apples mærke på. Den gælder ikke for Software, Serviceydelser eller tredjemands produkter og/eller serviceydelser. Køber er ikke berettiget til at gøre krav gældende mod Apple med henvisning til brud på Apples begrænsede garanti, medmindre kravet fremsættes indenfor 2 (to) måneder efter defekten blev konstateret. Apple hæfter ikke for tab af data, der skyldes garantiservice. Klik her for at se yderligere om Apples garantiservice.

12.2. Software fra Apple – Den eventuelle eksklusive garanti for Apples Software købt i medfør af nærværende Aftale skal fremgå af licensaftalen til softwaren eller af den dokumentation, som følger med Softwaren fra Apple.

12.3. Produkter (hardware og software) og tjenesteydelser fra tredjemand – Alle produkter (herunder produkter, der ikke bærer Apples mærke, og som er indeholdt i produktpakker eller markedsføring) og serviceydelser sælges ”som beset” og uden garanti fra Apple men kan være ledsaget af en garanti fra producenten, som vil fremgå af eventuel dokumentation eller licensaftaler, som følger med produkterne og/eller serviceydelserne. Klik her for at få yderligere oplysninger.

12.4. APPLE GIVER IKKE YDERLIGERE GARANTI TIL KUNDEN, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR PRODUKTERNE OG SERVICEYDELSERNE, UDOVER HVAD DER FREMGÅR AF LOVEN, APPLE FRASKRIVER SIG SPECIELT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SPECIELT FORMÅL SAMT ENHVER LOVBESTEMT GARANTI FOR SKJULTE MANGLER.

 

13.   Telefonsupport / kontakt Apple Klik her for yderligere oplysninger.

 

14.   Begrænset hæftelse

14.1. Nærværende betingelser udgør alle vores forpligtelser og hæftelse for levering af Produkterne (og opfyldelse af telefonsupport og garantiservice) og opfyldelsen af eventuelle Serviceydelser.

14.2. Ingen garantier, bestemmelser eller andre vilkår er bindende for os, udover hvad der udtrykkeligt fremgår af Kontrakten.

14.3. Med forbehold af punkt 14.5, er den samlede hæftelse for hver part overfor den anden part for alle krav af en hvilken som helst art i medfør af eller vedrørende nærværende Aftale, uanset om det er indenfor kontakt, garanti, vilkår, tort, objektivt ansvar, loven eller andet BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER BETALES TIL APPLE FOR DE OMHANDLEDE PRODUKTER ELLER SERVICEYDELSER. DEN SAMLEDE ERSATNING, UANSET OM DET DREJER SIG OM ET ENKELTSTÅENDE KRAV ELLER FLERE KRAV, KAN ALDRIG OVERSTIGE EURO 100.000 (EURO ET HUNDREDE TUSINDE).

14.4. Med forbehold af punkt 14.5 HÆFTER PARTERNE ALDRIG OVERFOR HINANDEN FOR ERSTATNING FOR DOKUMENTERET TAB ELLER SKADE, FØLGETAB ELLER INDIREKTE TAB (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE ELLER INDTÆGT, TAB AF KONTRAKT, TAB AF DATA, AFBRYDELSER, IKKE TILGÆNGELIGE DATA ELLER OMKOSTNINGER TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTANINGSVARER) ELLER FOR PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, UANSET AT DETTE SKYLDES KONTRAKTBRUD, BRUD PÅ GARANTI, VILKÅR, TORT, OBJEKTIVT ANSVAR, LOVBESTEMMELSER ELLER ANDET. De begrænsninger der følger af punkt 14.3 og 14.4 gælder ikke for (i) Apples krav mod Kunden for krænkelse af immaterielle rettigheder eller (ii) Kundens betaling til Apple af forfaldent beløb for Produkter og Serviceydelser købt i medfør af nærværende Aftale. DE I NÆRVÆRENDE AFTALE FASTSATTE BEFØJELSER ER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE BEFØJELSER TIL AT FREMSÆTTE ET KRAV MOD APPLE I MEDFØR AF ELLER VEDRØRENDE NÆRVÆRENDE AFTALE. Kunden giver afkald på alle rettigheder eller krav, som måtte udspringe af, at Apple nægter at acceptere Kundens Ordre.

14.5. Intet i nærværende Aftale skal begrænse eller udelukke Apples hæftelse for (i) død eller personskade, der skyldes Apples forsømmelse, (ii) bedrageri, (iii) brud på forpligtelser indirekte indeholdt i national lovgivning eller (iv) hæftelse, som ikke kan fraviges ved lov. I den situation, hvor en dommer i Kundens retsområde ved anvendelse af ufravigelige principper i forbrugerlovgivningen i nævnte retsområde (”Ufravigelig Forbrugerlov”) finder, at nærværende Aftale udgør en levering af varer eller tjenesteydelser til en ”kunde”, skal intet i nærværende Aftale udelukke eller begrænse Kundens rettigheder vedrørende de Produkter og Serviceydelser, der leveres i medfør af nærværende Aftale, hvor det vil være ulovligt i medfør af Ufravigelig Forbrugerlov.

14.6. Herved er enhver garanti, bestemmelse eller andet vilkår vedrørende Produkterne eller Serviceydelserne, som måtte være underforstået eller inkorporeret i nærværende Aftale ved lovgivning, sædvane eller lov gældende i det land, hvor Kunden køber Produkterne eller Serviceydelserne eller på anden måde (herunder men ikke begrænset til underforståede betingelser vedrørende kvalitet, egnethed, rimelig varsomhed og kvalifikationer)udtrykkeligt undtaget i det omfang, det lader sig gøre, indenfor lovens grænser.

 

15.   Lov og værneting

Nærværende Aftale vil blive videreformidlet til den kompetente irske jurisdiktion på engelsk. Den engelske udgave er bindende. Nærværende aftale er i alle forhold underlagt og skal fortolkes i medfør af irsk lov, og parterne er undergivet de irske domstoles enekompetence. Uagtet førnævnte forbeholder Apple sig ret til at anlægge sag mod Kunden for de domstole, der er kompetente på det sted, hvor Kunden har sit hovedsæde eller i anden jurisdiktion, hvor der er forvoldt skade mod Apple.

 

16.   Generelle betingelser

16.1. Force Majeure – Medmindre det drejer sig om krav om betaling af forfaldne beløb, hæfter ingen af parterne for forsinkelse eller udeladelse af opfyldelse af forpligtelser i medfør af nærværende Aftale, der skyldes uforudsete forhold udenfor den pågældende parts kontrol. I tilfælde af sådan forsinkelse suspenderes opfyldelsen af den berørte forpligtelse for en periode svarende til forsinkelsen, bortset fra hvis forsinkelsen varer udover 2 (to) måneder, hvor Apple kan vælge at opsige Aftalen med øjeblikkeligt varsel uden at pådrage sig nogen form for hæftelse.

16.2. Intet afkald – En parts afkald på at gøre den anden parts manglende opfyldelse gældende er ikke et afkald på at gøre den anden parts efterfølgende manglende opfyldelse af samme eller anden art gældende.

16.2. Individualitet – Hvis hele eller dele af bestemmelserne i nærværende Aftale af en domstol eller anden instans i en kompetent jurisdiktion findes at være uden retskraft eller ugyldig, skal den pågældende bestemmelse fuldbyrdes i det omfang, det er muligt eller tilladt, og nærværende Aftale vil om muligt blive rettet til, således at parternes oprindelige intention og økonomiske effekter får maksimal effekt for bestemmelsen uden retskraft, og den resterende del af nærværende Aftale skal forblive fuldt ud gældende.

16.3. Ingen overdragelse – Kunden må ikke overdrage nærværende Aftale eller Ordrer, der vedrører denne, og Kunden  må ikke uddelegere sine forpligtelser i medfør af nærværende Aftale uden forudgående skriftlig accept fra Apple, som ikke må tilbageholdes unødigt. Apple er berettiget til at overdrage Aftalen uden Kundens accept under forudsætning af, at overdragelsen sker til et associeret selskab, der indgår i Applekoncernen.

16.4. Ændringer – Ændringer til nærværende Aftale skal foretages skriftligt og underskrives af parternes underskriftsberettigede repræsentanter for at være gyldige.