Apple - Et års Begrænset GarantiGARANTIENS DÆKNINGSOMFANG

Apples garantiforpligtelser for dette hardwareprodukt er begrænset i henhold til følgende bestemmelser:

Apple Inc. (“Apple”) garanterer at dette hardwareprodukt er uden materiale- og fabrikationsfejl i et (1) år fra den oprindelige købsdato (“Garantiperioden”). Hvor Apple i tilfælde af fejl har modtaget et berettiget krav inden for Garantiperioden, vil Apple efter eget valg enten (1) udbedre fejlen vederlagsfrit med nye eller renoverede dele, (2) ombytte produktet med et nyt produkt eller med et produkt, der er fremstillet af nye eller brugte, renoverede dele, og hvis funktionalitet mindst svarer til det oprindelige produkts funktionalitet eller (3) refundere produktets købesum.

Hvor Apple i tilfælde af fejl har modtaget et berettiget krav efter udløbet af Garantiperiodens første et hundrede og firs (180) dage, vil Apple opkræve et transport- og ekspeditionsgebyr for Apples reparation eller ombytning af produktet.

Apple garanterer at ombyttede produkter og reservedele leveret i henhold til denne garanti er uden materiale- og fabrikationsfejl i en periode på halvfems (90) dage fra ombytningen eller reparationen eller i den resterende del af det oprindelige produkts Garantiperiode, hvis denne periode er længere end 90 dage. Ved ombytning af et produkt eller en del bliver henholdsvis produktet eller delen din ejendom, og det produkt eller den del, der erstattes, bliver Apples ejendom. Hvis købesummen refunderes, bliver produktet Apples ejendom.


UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Denne Begrænsede Garanti dækker udelukkende hardwareprodukter, der er produceret af eller for Apple, og som er forsynet med Apples varemærke eller logo. Denne Begrænsede Garanti omfatter ikke hardwareprodukter, der er produceret af eller for andre end Apple eller softwareprodukter, uanset om produkterne er pakket eller solgt sammen med Apple hardwareproduktet. Andre producenter, leverandører og udgivere kan have en særskilt garanti for produkter, der er solgt sammen med Apples hardwareprodukt.

Software forhandlet af Apple under Apples varemærke er ikke omfattet af denne Begrænsede Garanti. Der henvises til Apples licensaftale for software for yderligere information.

Apple er ikke ansvarlig for beskadigelse eller tab af programmer, data eller anden information gemt på medier i Apple hardwareproduktet eller i noget produkt eller i dele, der ikke er Apple produkter eller dele, og som ikke er dækket af denne garanti. Gendannelse eller geninstallation af programmer, data eller anden information er ikke dækket af denne Begrænsede Garanti.

Garantien dækker ikke: (a) beskadigelse forårsaget af ulykke, af misbrug, af forkert brug eller af andre produkter end Apple produkter, (b) beskadigelse forårsaget af service udført af andre end Apple, (c) produkter eller dele, der er blevet ændret uden Apples skriftlige tilladelse, eller (d) hvor Apples serienummer er blevet fjernet eller er beskadiget.

DET OMFANG DET ER LOVLIGT, ER DENNE GARANTI OG DE RETTIGHEDER, DER ER BESKREVET OVENFOR UDTØMMENDE OG GARANTIEN OG RETTIGHEDERNE TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, RETTIGHEDER OG VILKÅR, MUNDTLIGE SÅVEL SOM SKRIFTLIGE, OG LOVBESTEMTE, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. I DET OMFANG DET ER LOVLIGT, FRASKRIVER APPLE SIG UDTRYKKELIGT ENHVER LOVBESTEMT ELLER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER ENHVER GARANTI VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. HVIS APPLE IKKE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI LOVLIGT KAN FRASKRIVE SIG LOVBESTEMTE ELLER STILTIENDE GARANTIER, ER ENHVER SÅDAN GARANTI, HERUNDER ENHVER GARANTI VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL SAMT ENHVER GARANTI MOD SKJULTE ELLER IBOENDE FEJL, I DET OMFANG DET ER LOVLIGT, TIDSBEGRÆNSET TIL DENNE GARANTIS GARANTIPERIODE OG TIL REPARATION OG OMBYTNING. Ingen Apple forhandler, agent eller ansat er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide denne garanti.

I DET OMFANG DETTE LOVLIGT KAN BESTEMMES ER APPLE IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER FORÅRSAGET AF DIN MISLIGHOLDELSE AF VILKÅR UANSET AF HVILKEN ART, HERUNDER TABT OMSÆTNING, FAKTISK ELLER FORVENTET FORTJENESTE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE IFØLGE AFTALER), TAB SOM FØLGE AF PENGEMANGEL, TAB AF FORVENTET BESPARELSE, TAB AF FORRETNING, TAB AF MULIGHEDER, TAB AF GOODWILL, TAB AF ANSEELSE, TAB, BESKADIGELSE ELLER ØDELÆGGELSE AF DATA, ELLER ETHVERT INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB ELLER -SKADE, UANSET ÅRSAG, HERUNDER SOM FØLGE AF OMBYTNING AF UDSTYR ELLER EJENDOM, OMKOSTNINGER VED GENDANNELSE, PROGRAMMERING ELLER REPRODUKTION AF PROGRAMMER ELLER DATA LAGRET ELLER BRUGT SAMMEN MED APPLE PRODUKTER ELLER ETHVERT MISLYKKET FORSØG PÅ AT OPRETHOLDE DEN FORTROLIGE KARAKTER AF DATA, DER ER LAGRET PÅ PRODUKTET, DOG SÅLEDES AT DEN FORANSTÅENDE BEGRÆNSNING IKKE SKAL OMFATTE KRAV SOM FØLGE AF DØD ELLER PERSONSKADE. APPLE GIVER UDTRYKKELIGT INGEN GARANTI FOR AT ET PRODUKT KAN REPARERES ELLER OMBYTTES I HENHOLD TIL DENNE GARANTI UDEN RISIKO FOR ELLER TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA.

FOR SÅ VIDT ANGÅR FOBRUGERE, DER ER OMFATTET AF FORBRUGERBESKYTTELSESRETSREGLER I DET LAND, HVOR PRODUKTET ER KØBT ELLER I ET ANDET LAND, HVORI DE ER BOSIDDENDE, ER DE RETTIGHEDER, SOM DENNE GARANTI GIVER, ET SUPPLEMENT TIL DE RETTIGHEDER FORBRUGRENE HAR I MEDFØR AF FORBRUGERBESKYTTELSESREGLERNE. I DET OMFANG ANSVARET I HENHOLD TIL SÅDANNE FORBRUGERBESKYTTELSESRETSREGLER KAN BEGRÆNSES, ER APPLES ANSVAR BEGRÆNSET TIL - EFTER APPLES VALG - OMBYTNING ELLER REPARERATION OG EVENTUEL GENREPARATION AF PRODUKTET.


ANMODNING OM GARANTISERVICE

Benyt venligst de muligheder for online hjælp, der er anvist i den medfølgende dokumentation, inden De anmoder om garantiservice. Hvis produktet efter sådant forsøg stadig ikke fungerer som det skal, kan garantiservice rekvireres som angivet på websitet www.apple.com/support.

NB: Du er selv ansvarlig for at tage backup af data og software, inden indlevering af produktet til garantiservice. Du er ligeledes ansvarlig for geninstallation af data og software. Gendannelse af data er ikke omfattet af garantiservicen, og Apple kan ikke holdes ansvarlig for tab eller beskadigelse af data under transport eller i forbindelse med reparation.