APPLE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 

1. Werkingssfeer en definities

1.1.   In deze algemene verkopen betekent « Apple »: Apple Distribution International, gevestigd en kantoorhoudende te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland, en betekent « Klant »: u, de klant. "Product" verwijst naar producten en “Service” verwijst naar in rekening te brengen of andere diensten (exclusief garantie en telefonische ondersteuningsdiensten) zoals uiteengezet in een offerte (“Offerte”) door Apple aan de Klant te zenden, welke Apple met de Klant overeenkomt te leveren onder de onderhavige algemene voorwaarden. Bepaalde Diensten, inclusief maar niet beperkt tot het AppleCare Protection Plan, zullen zijn onderworpen aan aanvullende algemene voorwaarden zoals door Apple aan te leveren.

1.2.   Als Klant heeft ingestemd, hetzij elektronisch of via een ondertekende overeenkomst met Apple, met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze verkoop van een Product en/of Diensten, dan zullen deze voorwaarden (“Specifieke Voorwaarden”) van toepassing zijn op deze verkoop van Product en/of Diensten. In het geval van een tegenspraak, zullen de Specifieke Voorwaarden prevaleren. Indien geen Specifieke Voorwaarden bestaan, dan zullen de onderhavige algemene voorwaarden - inclusief via een hyperlink beschikbaar gemaakte informatie (gezamenlijk “Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle door Apple uitgebrachte offertes (“Offertes”) en vormen derhalve een verkoopovereenkomst (“Overeenkomst”) gesloten tussen Apple en Klant, ongeacht of Klant deze Algemene Voorwaarden middels een schriftelijke erkenning aanvaardt, stilzwijgend, of door aanvaarding van in dit kader geleverde Producten en/of Diensten. De Algemene Voorwaarden vormen onderdeel van elke door Klant geplaatste bestelling (“Bestelling”). Enige voorwaarde op een Bestelling of enig ander door de Klant overlegd document zal van generlei toepassing zijn. In het bijzonder zal aanvaarding door Apple van een door Klant verzonden Bestelling geen aanvaarding inhouden van mogelijk tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden. Apple verwerpt in het bijzonder alle verschillende of aanvullende door Klant voorgestelde voorwaarden, tenzij voornoemde voorwaarden wederzijdes schriftelijk zijn overeenkomen in overeenstemming met artikel 16.4.

 

2. Bestellingen

2.1. Alle Bestellingen dienen het enkelvoudige Offertenummer vermelden zoals genoemd in de Offerte van Apple. Anders kan de Bestelling niet worden verwerkt.

2.2. Informatie vervat in een Offerte of die of die door vertegenwoordigers of werknemers van Apple aan Klant worden verstrekt houden een uitnodiging tot onderhandelen in, maar geen aanbod van Apple tot het leveren van Producten en/of Diensten. Door een Bestelling te plaatsen, doet Klant aan Apple een aanbod tot het afnemen van de Producten en/of Diensten. Elke Bestelling is onderworpen aan aanvaarding door Apple en Apple mag een Bestelling geheel of gedeeltelijk weigeren, om welke wettige reden dan ook. Indien Apple de Bestelling van Klant aanvaardt, dan zal Apple Klant informeren over haar aanvaarding door het verzenden van een Bestellingbevestiging.

2.3. Hoewel Apple zich zal maximaal zal inspannen om Klant te voorzien van de op de Bestellingbevestiging vermelde, kunnen zich gevallen voordoen waarbij Apple niet in staat is deze Producten en/of Diensten te leveren omdat, bijvoorbeeld, (i) dergelijke Producten of Diensten niet langer worden geproduceerd of beschikbaar zijn, (ii) Apple niet in staat is de betreffende onderdelen te verkrijgen of (iii) zich een prijsfout voordeed.  In dergelijke omstandigheden zal Apple contact opnemen met Klant en zal alternatieve Producten of Diensten voorstellen die Klant wellicht wil afnemen (tegen dezelfde of een andere prijs). In het geval van een prijsfout zal Apple de correcte prijs aan Klant doorgeven. Indien Klant het door Apple voorgestelde alternatief of de prijsaanpassing niet aanvaardt, zal Apple de Bestelling annuleren en het mogelijk door Klant in het kader van de Bestelling betaalde geld terugbetalen. Met inachtneming van artikel 14.5 zal indien Apple niet in staat is de door Klant bestelde Producten en/of Diensten te leveren, de terugbetaling van dergelijke gelden de omvang zijn van Apple’s aansprakelijkheid jegens Klant. Zodra Apple de Bestellingbevestiging aan Klant heeft verzonden, mag Klant de Bestelling niet meer annuleren.

 

3. Levering en Verzending

3.1. Met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden zal Apple de op de Bestellingbevestiging vermelde Producten en/of Diensten leveren aan Klant (maar niet installeren).

3.2. Leverdata die mogelijk worden vermeld op de Bestelling, de Bestellingbevestiging, of in enige andere van Apple afkomstig bericht (mondeling of schriftelijk) betreffen slechts schattingen.

3.3. Apple kan gedeeltelijke leveringen doen van Bestellingen van Klant, die separaat worden gefactureerd en die vóór de vervaldata dienen te worden voldaan. Mogelijke vertragingen bij levering zullen Klant niet ontslaan van zijn verplichting de resterende leveringen te aanvaarden. Apple is niet aansprakelijk voor het niet leveren van volledige bestellingen of voor leveringsvertragingen.

 

4. Risico en Eigendomsrecht

4.1. Tenzij schriftelijk anders door Apple aangegeven, zal het eigendomsrecht op en het recht om bezit te nemen van de van Apple gekochte producten bij Apple blijven totdat alle in dit kader door Klant verschuldigde gelden met betrekking tot de Producten volledig zullen zijn voldaan. Apple kan, op kosten van Klant, het bezit van de Producten herverkrijgen. In dat kader verleent Klant aan Apple, of aan een partij die Apple vertegenwoordigt of door Apple aangewezen is, een onherroepelijke licentie om het terrein te betreden waar de Producten zich op dat moment bevinden en, naar keuze van Apple, te handelen uit naam van Klant. Zolang een dergelijk eigendom en rechten over Producten aan Apple toekomen, zal Klant de Producten op zodanige wijze opslaan dat deze als de Producten kunnen worden aangemerkt en, voor zover door Apple vereist, de Producten jegens Apple te identificeren.

4.2. Het risico van verlies van of schade aan alle Producten in het kader van deze Overeenkomst zal overgaan op Klant bij Apple’s levering van de Producten aan haar vervoerder.

4.3. Tenzij anders aangegeven door Apple, is het volgende van toepassing. Voor Producten die zijn verscheept overeenkomstig Apple’s standaard gebruik tijdens elke week behalve de laatste twee (2) weken van elk fiscaal kwartaal van Apple tijdens de duur van deze Overeenkomst, zal Apple credit nota’s verstrekken of Producten vervangen die tijdens het transport verloren zijn gegaan of als gevolg van schade tijdens vervoer zijn geretourneerd. Voor Producten die zijn verscheept overeenkomstig Apple’s standaard gebruik in de laatste twee (2) weken van elk fiscaal kwartaal van Apple tijdens de duur van deze Overeenkomst, zal Apple geen credit nota’s of vervangende Producten verstrekken voor Producten die tijdens het transport verloren zijn gegaan. In plaats daarvan zal Apple derden verzekeringsdekking verstrekken waarbij de Koper wordt aangewezen als begunstigde voor dekking van het verlies. Indien het transport niet plaatsvindt volgens de door Apple gebruikte standaardmethode, maar via een door Klant gekozen vervoerder, dan zal Apple geen credit nota’s of Producten vervangen die tijdens het vervoer zijn beschadigd of verloren zijn gegaan. Klant zal verzekeringsdekking voor de Producten aanhouden na levering aan Klant door de vervoerder totdat de Producten volledig zijn betaald tot de volledige vervangingswaarde van de Producten en zal het belang van Apple vermelden op de polis.

 

5. Aanvaarding

Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen worden alle leveringen (die in het kader van dit artikel worden geacht ook te strekken tot de inhoud van verpakte producten evenals tot de verpakkingen zelf en het aantal verpakkingen) geacht correct en onbeschadigd te zijn tenzij de Klant op het tijdstip van levering op Apple’s exemplaar van de vervoersdocumenten de exacte tekortkoming of fout bij levering aangeeft, of Apple schriftelijk informeert over een dergelijke tekortkoming of fout binnen veertien (14) dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum van de betreffende zending. Indien Klant nalaat Apple op deze wijze te informeren, houdt dit op geen enkele wijze een afstand van een dergelijke claim in. Alle mededelingen aan Apple dienen het enkelvoudige Offertenummer te bevatten zoals verstrekt in Apple’s Offerte, en de exacte aard van de discrepantie tussen de bestelling en de zending in aantal of type Producten die zijn verzonden. Indien te weinig Producten zijn geleverd zal Apple, naar haar uitsluitende keuze, een vervangende levering uitvoeren, of de Klant crediteren indien Apple de Klant een betaaltermijn heeft verleend van dertig (30) dagen na ontvangst door Klant van schriftelijke kennisgeving.

 

6. Prijs

6.1. De Prijs voor de Producten en Diensten zal zijn de prijs zoals aangegeven op de Bestellingbevestiging. Prijzen zijn inclusief standaard vervoerskosten en verzekering op basis van een door Apple geselecteerde vervoerder.

6.2. Prijzen zijn exclusief BTW of andere plaatselijke belastingen of heffingen (gezamenlijk “Belastingen”). Alle eventuele belastingen die zijn verschuldigd op aankopen onder deze voorwaarden dienen te worden voldaan door Klant.

6.3. Klant, als importeur van de Producten, is verantwoordelijk voor de betaling van alle auteursrechtheffingen, recyclingkosten en andere soortgelijke heffingen op de Producten (of delen daarvan) of de verpakking door centrale of plaatselijke overheden, heffingsinstanties of andere instituten. Apple kan van tijd tot tijd communiceren dat, in relatie tot specifieke Producten, zij de keuze heeft gemaakt direct aan de betreffende instantie te betalen en/of zich aan te sluiten bij een plan, regeling of collectieve regeling namens Klant. Voor zover Apple dit doet, kan het deze vergoedingen, heffingen of kosten aan Klant doorberekenen op de Productfacturen. Bovenop de betaling van recyclingkosten of soortgelijke heffingen, kunnen plaatselijke wetgeving of recyclingregelingen vereisen dat importeurs of aangeslotenen bij een regeling voldoen aan eisen inzake terugname, inzameling of recycling. Klant dient te voldoen aan dergelijke eisen en mogelijke aanvullende eisen zoals van tijd tot tijd door Apple gecommuniceerd.

 

7. Betaling

7.1. Alle gefactureerde sommen dienen volledig te worden voldaan in de valuta van de factuur zonder aftrek of verrekening (wettelijk of anders) en in netto gelden. Apple behoudt zich het recht voor enig door Apple aan Klant verschuldigd bedrag te verrekenen met enig door Klant aan Apple verschuldigd bedrag. Alle facturen dienen te worden voldaan binnen de met Apple overeengekomen betaaltermijn. Indien geen kredietfaciliteit aan Klant is verleend of indien deze volledig is benut (naar volledige keuze van Apple) zal volledige betaling worden vereist in netto gelden voorafgaand aan verzending. Klik voor aanvullende informatie over de betalingswijze hier.

7.2. Naar keuze van Apple kunnen leveringen worden uitgevoerd onder zodanige kredietvoorwaarden als Apple besluit aan Klant te verlenen op het moment dat de Bestelling wordt aanvaard. Klik voor aanvullende informatie over Apple’s kredietbeleid hier.

7.3. Indien Apple redelijke gronden heeft om aan te nemen dat Klant niet zal voldoen aan de huidige betalingsvoorwaarden of met de overeengekomen kredietvoorwaarden, heeft Apple het recht de levering van een Bestelling uit te stellen of te weigeren.

7.4. Onbetaalde bedragen zullen onderworpen zijn aan een aanvullende rentetoeslag tegen het rentetarief (dagelijks berekend voor elke dag dat de betaling vervallen is) van het éénmaands Inter Bank Offer Rate dat geldt in het land van betaling plus 8% per jaar, dat aanvullend door Koper verschuldigd is.

 

8. Bescherming van Gegevens

8.1. Door een Bestelling te plaatsen, stemt Klant ermee in en begrijpt Klant dat het Apple is toegestaan gegevens van het Bestelformulier van Klant op te slaan, te verwerken en te gebruiken of via telefoon/fax/e-mail in het kader van de verwerking van de Bestelling. Het is Apple voorts toegestaan dergelijke gegevens wereldwijd te delen binnen de Apple bedrijvengroep. Alle Apple bedrijven zullen de informatie van de Klant beschermen in overeenstemming met de Apple Customer Privacy Policy die hier beschikbaar is.

8.2. Apple werkt met andere bedrijven die Apple helpen Producten en Diensten aan Klant te leveren. Voor meer informatie over de wijze waarop Apple uw informatie kan delen met deze bedrijven klikt u hier.

8.3. Indien Klant toegang wenst te verkrijgen tot de informatie die Apple onder zich houdt met betrekking tot Klant, of een wijziging wenst aan te brengen, of geen informatie wenst te ontvangen van Apple of derde-bedrijven, dan dient Klant contact op te nemen met Apple’s European data controller op privacy-euro@apple.com.

 

9. Eigendomsrechten

Klant dient zich ervan te onthouden Apple’s naam, logo, handelsnamen, handelsuiterlijk, ontwerp, “look and feel” of andere eigendomsrechten (gezamenlijk “Handelsrechten”) te gebruiken in haar reclame, communicaties, publicaties of ander werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Apple. Klant dient zich ervan te onthouden enig Apple teken of ander teken te verwijderen, verduisteren, beschadigen, bedekken of wijzigen, noch enig Apple teken of ander teken toe te voegen aan enige door Apple geleverde materialen noch aan enig Product of de verpakking. Noch Klant noch haar vertegenwoordigers zullen enig handelsmerk registreren of gebruiken dat kan leiden tot verwarring met Apple Eigendomsrechten.

 

10. Softwarelicentie

10.1. In deze Overeenkomst betekent “Software” enig Product dat software is inclusief maar niet beperkt tot, besturingssystemen, gebundelde software, “stand-alone” software en software die kan worden gedownload.

10.2. Klant heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat enige door Klant bestelde Software of Productoplossing voldoet aan de eisen van Klant en compatible is met de bestaande systemen van Klant (hardware en software) en praktijken.

10.3. Klant erkent dat producten vaak niet alleen hardware maar ook software bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, besturingssystemen en toepassingen. Dergelijke software kan zij vastgelegd in ROMs of andere halfgeleiderchips verwerkt in hardware, of kan separaat worden aangeleverd op disks of andere media. Dergelijke software is eigendom, is onderworpen aan auteursrecht en kan voorts waardevolle handelsgeheimen bevatten en is beschermd door patenten. Aan Klant, als eindgebruiker, wordt een licentie verstrekt om de software zoals vervat in dergelijke Producten te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden van de licentie die eventueel bij het Product gaat en het toepasselijke octrooi, handelsmerk, auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. Koper zal geen eindgebruikerslicentie van een Softwareproduct scheiden.

10.4. Op alle Software is licentie verleend aan Klant onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomsten die behoren bij de Software. Naast verplichtingen of beperkingen uiteengezet in de betreffende licentieovereenkomst, zal Klant zich onthouden van het kopiëren van de Software, behalve voor back-up of archiefdoeleinden en dient Klant prompt op een dergelijke kopie dezelfde eigendoms- en auteursrechtelijke meldingen  aan te brengen die ook op het origineel waren aangebracht. Behalve in zoverre wettelijk toegestaan, is het Klant niet toegestaan de Software of de vorm ervan te dupliceren, decompileren, namaken, wijzigen, afgeleide werken ervan te maken of deze anderszins te wijzigen. Het is Klant slechts toegestaan Software die onderdeel uitmaakt van of verpakt is met een hardware Product te gebruiken in verband met het toegestane gebruik van een dergelijk hardware Product, en Klant heeft geen andere rechten met betrekking tot de Software.

 

11. Exportcontrole

Klant dient te voldoen aan alle wetgeving, regelgeving en beschikkingen van de Verenigde Staten, de Verenigde Naties Organisatie, en de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie, zoals van toepassing op de export, her-export, overplaatsing of wederverkoop van producten of de levering van diensten en daaraan gerelateerde technische gegevens (“Exportwetten”).  Koper zal geen (i) Producten of Diensten beschikbaar maken in enig land in overtreding van Exportwetten of andere wetten, en (ii) geen Producten of Diensten ter beschikking stellen in een land waarvoor een exportlicentie of andere overheidsgoedkeuring vereist is zonder eerst de benodigde licenties of andere goedkeuringen te verkrijgen.

 

12. Garantie

12.1. Eén (1) jaar beperkte garantie op Hardwareproducten van het merk Apple – Alle nieuwe Hardwareproducten van het merk Apple vallen onder een éénjarige beperkte garantie tegen defecten in materialen en afwerking. De garantievoorwaarden, die middels verwijzing integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst zijn online beschikbaar op de onderstaande URLs:

a. Eenjarige beperkte garantie op nieuwe producten behoudens iPod en iSight beschikbaar hier.

b. Eénjarige beperkte garantie op iPod en iSight beschikbaar hier.

Deze garantievoorwaarden zijn tevens opgenomen in de Apple hardware box. De beperkte garantie van Apple dekt uitsluitend hardwareproducten van het merk Apple. Zij dekt geen Software, Diensten of producten en/of diensten van derden. Koper is niet gerechtigd tot enige reclame jegens Apple ten aanzien van de breuk van de beperkte garantie van Apple, tenzij de reclame binnen twee (2) maanden na constatering of melding van het defect geschiedt. Apple is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens ten gevolge van de garantieservice. Voor meer informatie over Apple garantieservice, klik hier.

12.2. Apple Software – De enige garantie, voor zover van toepassing, op Software van Apple die onder deze Overeenkomst is aangeschaft staat beschreven in de softwarelicentieovereenkomst of in de documentatie die bij de Apple Software wordt geleverd.

12.3. Producten van derden (hardware en software) en diensten – Alle producten van derden (inclusief producten van een ander merk dan Apple die zich in productpakketten of reclame bevinden) en diensten worden “as is” verkocht en zonder garantie van Apple, maar kunnen vergezeld gaan van een garantie van de fabrikant, zoals is bepaald in de documentatie of licentieovereenkomsten die bij deze producten en/of diensten worden geleverd. Voor meer informatie klik hier.

12.4. APPLE BIEDT GEEN ANDERE GARANTIE AAN KLANT, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, TEN AANZIEN VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. APPLE VERWERPT IN HET BIJZONDER DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN DOELMATIGHEID ALSMEDE DE WETTELIJKE GARANTIES OP VERBORGEN DEFECTEN.

 

13. Telefonische Ondersteuning / Contact met Apple Voor meer informatie klik hier.

 

14. Beperking van Aansprakelijkheid

14.1. Deze voorwaarden beschrijven de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten (en de verlening van telefonische ondersteuning en garantieservice) en het verlenen van Diensten.

14.2. Wij zijn niet gebonden aan enige garanties, voorwaarden of andere bepalingen behoudens die welke expliciet in het Contract worden vermeld.

14.3. Afhankelijk van bepaling 14.5 is de maximale totale aansprakelijkheid van de ene partij jegens de andere voor alle aanspraken van welke soort dan ook of met betrekking tot deze Overeenkomst, hetzij bij contract, garantie, voorwaarde, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, verordening of anderszins, BEPERKT TOT HET BEDRAG VOLDAAN AAN APPLE VOOR HET BETREFFENDE PRODUCT OF DE DIENST. IN GEEN GEVAL ZAL HET VERHAAL, ONGEACHT OF DEZE OP EEN ENKELE VORDERING OF OP MEERDERE VORDERINGEN ZIJN GEBASEERD, MEER BEDRAGEN DAN HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000).

14.4. Afhankelijk van bepaling 14.5, ZULLEN PARTIJEN IN GEEN GEVAL HETZIJ TEN GEVOLGE VAN EEN BREUK VAN CONTRACT, GARANTIE, VOORWAARDE, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, VERORDENING OF ANDERSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDER VOOR SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE (MET INBEGRIP VAN GEDERFDE ZAKELIJKE WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN CONTRACTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, ONDERBREKING IN GEBRUIK, ONBESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS, OF DE KOSTEN VAN HET VERWERVEN VAN SUBSTITUTIEGOEDEREN) OF VOOR SCHADE DOOR SCHULD OF SMARTENGELD. De beperkingen zoals uiteengezet in bepalingen 14.3 en 14.4 zijn niet van toepassing op (i) vorderingen door Apple jegens Klant voor schending van intellectuele eigendomsrechten, of (ii) voor betaling van het door Klant aan Apple verschuldigde bedrag voor Producten en Diensten die op grond van de Overeenkomst zijn gekocht. DE IN DEZE OVEREENKOMST BESCHREVEN RECHTSMIDDELEN ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN VAN KLANT VOOR AANSPRAKEN JEGENS APPLE OP GROND VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST. Klant doet afstand van rechten of aanspraken die kunnen voortkomen uit de weigering door Apple om de Bestelling van Klant te aanvaarden.

14.5. Niets in de Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van Apple beperken of uitsluiten (i) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Apple, (ii) voor fraude, (iii) voor schending van de verplichtingen onder geldende nationale wetten met een dwingend karakter of (iv) aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten. In het bijzonder zal, indien deze Overeenkomst door een bevoegde rechter in het rechtsgebied van Klant geacht wordt een levering van goederen of verlening van diensten aan een “consument” te zijn door toepassing van dwingendrechtelijke principes van consumentenrecht in dat rechtsgebied (“Dwingendrechtelijk Consumentenrecht”), niets in deze Overeenkomst de rechten van Klant in verband met de op grond van de Overeenkomst geleverde Producten en verleende Diensten uitsluiten of beperken wanneer dit onrechtmatig is op grond van Dwingendrechtelijk Consumentenrecht.

14.6. Alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen betreffende de Producten of Diensten die anderszins kunnen worden geacht deel uit te maken van het Contract bij verordening, jurisprudentie, wetten die gelden in het land waar Klant de Producten of Diensten aanschaft of anderszins (met inbegrip van maar zonder beperking enige impliciete bepaling met betrekking tot kwaliteit, doelmatigheid, redelijke zorg en vaardigheid) worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

 

15. Heersend recht / Rechtsbevoegdheid

Deze Overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst door en uitgelegd volgens het recht van de Republiek Ierland en de partijen zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechters van de Republiek Ierland. De Engelse versie van de Overeenkomst zal aan de bevoegde rechters van de Republiek Ierland worden voorgelegd. De Engelse versie is bindend. Niettegenstaande het voorgaande behoudt Apple zich het recht voor een procedure tegen Klant te starten voor de bevoegde rechters in de plaats waar Klant is gevestigd of in een rechtsgebied waarin de schade aan Apple optreedt.

 

16. Algemene Voorwaarden

16.1. Overmacht – Anders dan voor de eisen om tijdig te betalen is geen van de partijen aansprakelijk voor een vertraging of niet-nakoming van de verplichtingen onder deze Overeenkomst ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of oorzaken die zich buiten de beheersing van de partijen bevinden. In geval van een dergelijke vertraging zal nakoming van de betreffende verplichting worden opgeschort voor een periode gelijk aan de tijd van de vertraging behoudens dat, in het geval dat de vertraging meer dan twee (2) maanden voortduurt, Apple ervoor kan kiezen deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid te dragen.

16.2. Geen afstand – De afstand door enige partij van een verzuim van de wederpartij vormt geen afstand van volgende verzuimen door de wederpartij van gelijke of andere soort.

16.2. Scheidbaarheid – Indien enige bepalingen van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een rechtbank of ander tribunaal met bevoegd gezag onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, zal die bepaling worden uitgevoerd voor zover mogelijk en toelaatbaar en zal deze Overeenkomst worden aangepast, indien mogelijk, om zoveel mogelijk gevolg te geven aan de oorspronkelijke bedoeling en het economische effect van de partijen ten aanzien van de onuitvoerbare bepaling en zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.

16.3. Geen overdracht – Klant mag deze Overeenkomst of een daarmee samenhangende Bestelling niet overdragen en Klant mag geen verplichtingen onder de Overeenkomst delegeren zonder schriftelijke toestemming vooraf van Apple die niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Apple kan de Overeenkomst zonder de toestemming van Klant overdragen mits die overdracht plaatsvindt aan een gelieerd bedrijf dat deel uitmaakt van het Apple concern.

16.4. Wijziging – Geen wijziging van deze Overeenkomst is bindend tenzij schriftelijk en ondertekend door een gevolmachtigde van beide partijen.