ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP EN RESTITUTIE (“VOORWAARDEN”)

Kies een onderwerp :

1. Over deze algemene voorwaarden

1.1 In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Apple Distribution International, en "u" betekent u als klant. In deze algemene voorwaarden zijn bepaalde woorden die beginnen met een hoofdletter gedefinieerde termen. Voor uw gemak zijn deze gedefinieerde termen opgenomen in een lijst aan het eind van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw Orderbevestiging de Overeenkomst tot het leveren van Producten. Op deze Overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de Overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per email instemmen.

1.2 Aanvullende voorwaarden voor iPhone- en iPad-aankopen: De draadloze dienst voor iPhone en/of iPad wordt uitsluitend geleverd door en valt onder de verantwoordelijkheid van de door u geselecteerde provider van draadloze diensten. Apple behoudt zich het recht voor om een maximum in te stellen voor het aantal producten per bestelling en om bestellingen die dit maximum overschrijden te weigeren of te annuleren, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple. Het retourneren van uw iPhone en/of iPad krachtens paragraaf 7 hieronder houdt niet in dat uw overeenkomst voor draadloze diensten automatisch wordt beëindigd. Raadpleeg de voorwaarden van het contract dat u bij uw provider van draadloze diensten hebt afgesloten.

Terug naar boven

2. Het plaatsen van uw Bestelling

2.1 Om een bestelling te plaatsen moet u minimaal 18 jaar oud zijn en telefonisch bereikbaar zijn. Uw ouder of voogd is gerechtigd om namens u producten te kopen bij de Apple Store voor het Onderwijs, mits u voldoet aan de hierna gestelde voorwaarden.

Om in aanmerking te komen voor de onderwijskorting op de Apple Store voor het Onderwijs dient u (i) hetzij als student een voltijd- of deeltijdstudie te volgen en te beschikken over een studentenkaart van een onderwijsinstelling, (ii) hetzij als student ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling en van deze inschrijving bewijs te kunnen overleggen, hetzij (iii) als docent werkzaam te zijn bij een onderwijsinstelling en u het product aanschaft voor uw eigen gebruik, het gebruik in uw klas of voor wetenschappelijke doeleinden.

Wij kunnen u te allen tijde verzoeken een geldig document te overleggen waaruit blijkt dat u aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren indien ons bekend wordt dat u geen student of docent bent zoals hierboven omschreven en/of de aankoop niet wordt aangewend voor uw eigen gebruik, uw gebruik in de klas of wetenschappelijke doeleinden. Indien uw bestelling op dergelijke gronden door ons wordt geannuleerd, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en het door u betaalde bedrag aan u terugbetalen.

 

2.2 U kunt een Bestelling plaatsen door:

 

2.2.1 nadat u uw persoonlijke account hebt gemaakt of hierin hebt ingelogd het Bestelformulier op de Apple Store Web Site in te vullen en vervolgens op de knop met de tekst "neem mijn Bestelling in behandeling" te drukken; 

2.2.2 ons te bellen op het gratis telefoonnummer 0800 0200 570. Dit telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur. Wij accepteren geen Bestellingen die op een andere wijze zijn geplaatst dan zoals hierboven omschreven.

 

2.3 Op het moment dat u een Bestelling heeft geplaatst, geven wij u een Web Bestelnummer. Wij doen dit via de Apple Store Web Site, tenzij u uw Bestelling per telefoon heeft geplaatst. In dat geval geven wij u uw Web Bestelnummer direct per telefoon.

 

2.4 Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de Producten die u heeft geselecteerd onder deze Voorwaarden te kopen. Wij behouden ons het recht voor dit aanbod niet te accepteren.

 

2.5 Indien wij uw Bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een Orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze Orderbevestiging per email, of indien u geen emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier, per post. De Orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij trachten contact met u op te nemen per email, telefoon of post.

 

2.6 Hoewel wij ons tot het uiterste inspannen om u de Producten te leveren die op de Orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze Producten niet kunnen leveren omdat (i) deze Producten bijvoorbeeld niet meer geproduceerd worden beschikbaar of omdat (ii) wij niet in staat zijn noodzakelijke onderdelen te verkrijgen of omdat (iii) er een foutieve prijs stond vermeld op de Apple Store Website. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen, en kunnen wij u alternatieve Producten voorstellen die u mogelijk wilt kopen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw bestelling voor de Producten die wij niet kunnen leveren annuleren, en u het geld terugbetalen dat u mogelijk aan ons betaald heeft met betrekking tot die Producten. De terugbetaling van dit geld is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u indien wij de door u bestelde Producten niet kunnen leveren.

 

2.7 De informatie in onze reclame, brochures, andere geschreven materialen, op onze websites of die u verstrekt wordt door onze agenten of medewerkers is aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In geen geval kan men deze informatie beschouwen als een aanbod van ons tot het leveren van Producten.

 

2.8 Voor aankopen in de Apple Online Store voor het Onderwijs gelden per collegejaar de volgende volumebeperkingen:

- Desktop: één (1) per collegejaar
- Mac mini: één (1) per collegejaar
- Notebook: één (1) per collegejaar
- Beeldscherm: twee (2) per collegejaar
- Software: twee (2) per softwaretitel per collegejaar
- Apple TV: er geldt geen beperking voor het aantal Apple TV-aankopen per collegejaar
- iPod: er geldt geen beperking voor het aantal iPod-aankopen per collegejaar

De bovenstaande volumebeperkingen gelden voor aankopen van Apple producten met onderwijskorting in de Apple Online Store voor het Onderwijs, de Apple on Campus-onlinewinkels of erkende Apple resellers. De bovenstaande volumebeperkingen blijven gelden ongeacht waar de aankoop van de producten met onderwijskorting heeft plaatsgevonden. Apple behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren als u daarmee de volumebeperking overschrijdt. U ontvangt bericht als wij een bestelling om die reden annuleren. Eventuele betalingen die u al had voldaan, worden gerestitueerd.

Terug naar boven

3. Levering van uw Producten

Wij leveren u de Producten die zijn aangegeven op uw Orderbevestiging. Op die levering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Terug naar boven

4. Prijzen

4.1 Behalve in geval van fouten zoals bepaald in artikel 2.6, is de prijs van de Producten aangegeven op uw Bestelformulier.

 

4.2 U dient tevens de BTW, tegen het tarief zoals gespecificeerd op uw Factuur, te voldoen. Op de Apple Store Website kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan.

 

4.3 Indien van toepassing bent u voorts leveringskosten, zoals aangegeven op de Factuur, verschuldigd. U kunt de leveringskosten ook opzoeken in de tabel op de Apple Store Website.

Terug naar boven

5. Het betalen van uw Producten

5.1 U dient te betalen in de valuta die is aangegeven op het Bestelformulier.

 

5.2 Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw creditcardgegevens te geven op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven afhankelijk van uw keuze of op het moment dat wij u de Producten hebben geleverd of op het moment van verzending van uw Producten. Wij beginnen niet eerder met de productie van uw Producten, leveren geen Producten en verlenen geen Diensten aan u, dan wanneer uw creditcardverstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde Producten geautoriseerd heeft. Indien wij geen autorisatie ontvangen zullen wij u dit laten weten. We behouden ons het recht voor om de identiteit van de creditcardhouder te controleren door documenten op te vragen op grond waarvan deze controle kan worden uitgevoerd. 

5.3 Indien u per cheque, bank- of giro-overschrijving betaalt, zenden wij u een betalingsverzoek en zullen uw Producten geproduceerd en geleverd worden, en Diensten verleend worden nadat uw betaling ontvangen is. Indien wij niet binnen 30 dagen na de datum van uw Bestelling betaling in overgeschreven gelden hebben ontvangen, wordt uw Bestelling geannuleerd.

 

5.4 Wij zenden u een betalingsverzoek en de Factuur tegelijk met de Producten naar het adres dat is aangegeven op uw Orderbevestiging. Indien u een emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier, kunnen wij de documenten echter ook alleen per email zenden.

Terug naar boven

6. Levering van uw Producten

6.1 Orders zullen niet worden geaccepteerd en de Producten worden niet geleverd aan een adres buiten Nederland.

 

6.2 Behoudens clausule 6.1, zullen wij uw Producten leveren aan het leveringsadres zoals vermeld op uw Order Bevestiging.

 

6.3 Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw Producten binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de Orderbevestiging te leveren. Geschatte productietijden van Producten die op het moment van plaatsing van een Bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en hoeven niet gelijk te zijn aan de daadwerkelijke leveringstijden. Indien u meerdere Producten tegelijkertijd besteld heeft, is het mogelijk dat wij deze Producten op verschillende dagen leveren. U hebt het recht om uw Bestelling te allen tijde vóór de levering van het bestelde Product te annuleren door ons te bellen op het lokale nummer en uw Web Bestelnummer door te geven. Zodra een leveringstijd voor Diensten overeengekomen is, dient u zich hieraan te houden. U stemt er tevens mee in dat u beschikt over de noodzakelijke infrastructuur voor de levering van Diensten. Indien u de afspraak mist of niet beschikt over de noodzakelijke infrastructuur, terwijl u verklaard hebt hierover te beschikken op het moment dat de afspraak gemaakt werd, kunnen wij een nieuwe afspraak met u maken, waarvoor wij dan gerechtigd zijn extra kosten in rekening te brengen voor de levering van de door u gekochte Diensten. Indien u na twee afspraken nog steeds niet beschikt over de noodzakelijke infrastructuur, zijn wij verder niet verplicht de door u gekochte Diensten te leveren.

 

6.4 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw Producten gaan op u over op het moment dat de Producten worden geleverd.

 

6.5 Op het moment van levering van de Producten aan onze expediteur sturen wij u per email een bevestiging van verzending, op voorwaarde dat u een emailadres hebt aangegeven op het Bestelformulier.

Terug naar boven

7. Uw recht om de overeenkomst te herroepen en defecte producten of producten die niet voldoen te retourneren

7.1 Recht om de overeenkomst te herroepen. U hebt het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst voor de diensten of na de dag van de levering van het product. In het geval dat meerdere producten afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt deze termijn veertien (14) kalenderdagen na de dag van de levering van het laatste product. Om in aanmerking te komen voor restitutie voor het product of de dienst, dient u de procedure te volgen die in paragraaf 7.2 hieronder wordt beschreven. Uitzonderingen op het recht om de overeenkomst te herroepen. (i) Producten. U bent niet gerechtigd een product te retourneren en restitutie te vorderen als het gaat om: a) verzegelde en ongebruikte software die wij aan u hebben geleverd en waarvan u het zegel hebt verbroken of software die u hebt gedownload van de Apple Store-website; of b) een gepersonaliseerd product, zoals een iPod of iPad waarin volgens uw specificaties een gravering is aangebracht. (ii) Diensten. U hebt geen recht op restitutie voor een dienst die u al in gebruik hebt genomen.

 

7.2 De te volgen procedure voor het vorderen van restitutie ingevolge uw recht om de overeenkomst te herroepen. (i) Neem telefonisch contact met ons op via 07-818 0022 (Nederlands) of 07-818 0019 (Frans) van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 en 19:00 uur of zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur om de overeenkomst te herroepen en een afspraak te maken over de retournering. U ontvangt dan een RMA-nummer (Return Material Authorisation) van ons. (ii) Apple laat het product of de producten vervolgens ophalen door een door Apple aangewezen vervoerder. Apple neemt van tevoren contact met u op om een afspraak te maken over de ophaallocatie en -tijd. (iii) Controleer voordat u een of meer producten aan Apple retourneert of u: 1. Een RMA-nummer van Apple hebt ontvangen (wordt u op verzoek toegezonden). 2. Alle accessoires, meegeleverde garantiebewijzen en ander meegeleverd materiaal bij het product hebt ingesloten, tenzij anders is vermeld. 3. Gebruik hebt gemaakt van de oorspronkelijke verpakking (indien mogelijk). De oorspronkelijke productverpakking is het meest geschikt om het product te retourneren. Apple raadt u aan de oorspronkelijke verpakking te gebruiken, tenzij deze bij het uitpakken van het product is beschadigd. 4. Het onderstaande retouradres en het RMA-nummer duidelijk zichtbaar op de verpakking hebt vermeld: Apple Computer p/a Syncreon Technology, Van Hilstraat 23, 5145 RK, Waalwijk, Nederland RMA-nummer (vermeld het aan u verstrekte nummer) 5. De verpakking goed en veilig hebt afgesloten. (iv) Door deze stappen te volgen, zorgt u ervoor dat het product of de producten tijdig en in goede staat op de juiste bestemming aankomen. - Apple behoudt zich het recht voor om u aansprakelijk te stellen voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen en om de schade in mindering te brengen op de restitutie.

 

7.3 Defecte producten of producten die niet voldoen. Indien een product per vergissing is geleverd of onvolledig of defect is en u van mening bent dat u recht hebt op vervanging of reparatie conform paragraaf 10 hieronder, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0800-80 407 (Nederlands) en 0800-80 404 (Frans) van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 21.00 uur of op zaterdag en zondag tussen 9.00 en 20.00 uur.

 

Terug naar boven

8. Software

8.1 Alle Software wordt in licentie gegeven onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de toepasselijke licentieovereenkomsten. Deze licentieovereenkomsten worden verzonden samen met de Software of worden ter beschikking gesteld bij het downloaden van de Software in overeenstemming met artikel 8.3. U kunt voorwaarden voor Apple software licenties lezen op www.apple.com/legal/sla/.

 

8.2 U draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle gebundelde Software of Producten die u besteld heeft geschikt zijn voor uw behoeften, en compatibel zijn met uw bestaande systemen en praktijk.

 

8.3 U kunt ook downloadbare Software kopen zoals afgebeeld op de Apple Store Website. U kunt deze Software alleen per creditcard betalen. Zodra wij autorisatie voor betaling van uw creditcard-verstrekker hebben verkregen, ontvangt u instructies om uw Software te downloaden. In geval de doorgifte gedurende het downloaden op enige wijze wordt onderbroken, dient u het downloadproces opnieuw te beginnen. Mocht u niet in staat zijn het downloaden te voltooien, dan kunt u binnen 14 kalenderdagen nadat u de instructies voor het downloaden ontvangen hebt schriftelijk om terugbetaling verzoeken. Verzoeken om terugbetaling dienen per post aan ons gestuurd te worden naar het adres in de onderstaande contactgegevens. Een teruggave van de aankoopprijs is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u voor het niet gelukte downloaden van Software.

Terug naar boven

9. Telefonische Ondersteuning

9.1 Tenzij anders bepaald op de Apple Store-website op het moment dat u uw Bestelling plaatst, bieden wij u zonder extra kosten telefonische ondersteuning voor Hardware, zoals hieronder gedefinieerd, en voor Software van het merk Apple (zowel gebundeld als niet-gebundeld), zoals hieronder gedefinieerd, die u koopt op de Apple Store-website. Deze dienst is beschikbaar gedurende 90 dagen vanaf de datum van aankoop (de datum van uw Factuur). Voor ondersteuning voor niet-Apple Producten dient u contact op te nemen met de desbetreffende fabrikant.

 

9.2 De telefonische hulpdienst bestaat uit telefonisch advies en begeleiding bij opstart- en installatieproblemen en daarmee verbonden gebruikersproblemen.

 

9.3 De telefonische hulpdienst is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur op Werkdagen. Het telefoonnummer van deze telefonische hulpdienst ontvangt u tegelijk met de aflevering van uw Producten, samen met de gegevens van uw klantnummer. De kosten van telefoongesprekken die u naar ons doet komen, zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.

 

9.4 Wij proberen uw probleem direct als u belt op te lossen. Wij kunnen echter niet garanderen dat al uw problemen worden opgelost. Het kan voorkomen dat wij u op een later tijdstip terug moeten bellen met een voorstel voor een oplossing

Terug naar boven

10. Beperkte garantie van Apple van één jaar en consumentenrechten

10.1DE VOORDELEN DIE U VOLGENS DE BEPERKTE GARANTIE VAN APPLE VAN ÉÉN JAAR OF – IN HET GEVAL VAN NIET-APPLE PRODUCTEN – VAN DE FABRIKANT VAN HET PRODUCT KRIJGT, VORMEN EEN AANVULLING OP DE RECHTEN DIE U CONFORM DE CONSUMENTENWETGEVING GENIET (WET van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen HEEFT NIET UIT). – Voor meer informatie klikt u hier.

10.2 Wij geven op alle nieuwe Apple Hardware Producten een commerciële garantie Apple tegen materiaal- en fabricagefouten van één jaar . De garantiebepalingen zijn onderdeel van en gerelateerd aan deze algemene voorwaarden en kunnen door u geraadpleegd worden door de hieronder aangegeven webkoppeling te volgen. Een exemplaar van de garantiebepalingen vindt u tevens bijgevoegd in de verpakking van de Apple Hardware. U kunt een kopie van de garantie op Apple hardware producten, inclusief uitsluitingen en beperkingen, voor uw aankoop bekijken door de hieronder gegeven webkoppeling te volgen. Deze garantie geldt uitsluitend voor hieronder beschreven Apple Hardware. Het biedt geen dekking voor Software, Diensten of andere producten. Voor de garanties die van toepassing zijn op uw Software dient u de bijgaande softwarelicenties te raadplegen

 

Één jaar garantie op nieuwe producten behalve iPod en iSight

Éen jaar garantie op iPod en iSight

 

Voordat u ten aanzien van uw Hardware aanspraak maakt op de garantieservice, dient u zelf zorg te dragen voor een reservekopie van de systeemsoftware, de programmatuur en alle gegevens. Eventuele wachtwoorden dient u uit te schakelen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het na de reparatie opnieuw installeren van uw software, gegevens en wachtwoorden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens als gevolg van de garantieservice. Indien u ons wilt bellen met betrekking tot uw recht op garantie dient u dit te doen op Werkdagen tussen 8:00 en 19:45 onder vermelding van uw klantnummer en serienummer(s) van de Hardware. Het telefoonnummer voor garantieservice treft u bij uw Apple Hardware aan. De kosten van telefoongesprekken naar het nummer voor telefonische ondersteuning zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.

 

10.3 Niet-Apple producten/Producten van andere fabrikanten

De beperkte garantie van Apple van één jaar heeft geen betrekking op niet-Apple producten, zelfs niet als deze samen met een Apple product in één verpakking zijn geleverd of samen met Apple producten zijn verkocht. Voor niet-Apple producten geldt mogelijk de garantie van de fabrikant. Raadpleeg hiervoor de verpakking en eventuele andere documentatie bij of over het product.

 

Terug naar boven

11. Onze aansprakelijkheid

11.1 Indien u Consument bent, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de Overeenkomst slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht. Indien u geen Consument bent gelden de volgende regels: 11.1.1 In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten (en uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservice) uitputtend vermeld;

11.1.2 Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vermeld; en

11.1.3 Wij sluiten hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van de wet, verkeersopvattingen of gewoonte (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is Apple er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

 

11.2 De Overeenkomst zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten voor schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of schuld van Apple, of voor fraude.

 

11.3 Met inachtneming van artikel 11.1 en 11.2 zijn wij niet aansprakelijk op grond van deze Overeenkomst voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid) wanprestatie of anderszins.

 

11.4 Met inachtneming van artikel 11.1 en 11.2 is in alle gevallen onze totale aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

Terug naar boven

12. Contact opnemen met Apple

U kunt contact met ons opnemen:

  • per telefoon op nummer 0800 0200 570 tussen 9.00 en 18.00 uur op Werkdagen;
  • per post: AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland


Indien u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste Bestelling, dient u uw Web Bestelnummer te noemen.

Terug naar boven

13. Exportcontrole

U stemt ermee in om aan alle Exportwetten te voldoen. U stemt ermee in om (i) geen Producten te exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (ii) geen Producten te exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of ingezetene bent van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.

Terug naar boven

14. Gegevensbescherming

Gegevensbescherming Wanneer u uw Bestelling plaatst, zullen wij de gegevens vermeld op uw Bestelformulier opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde uw Bestelling te verwerken. Wij maken u erop attent dat Apple binnen haar wereldwijde groep van bedrijven uw gegevens kan delen. Alle bedrijven die behoren tot Apple zullen uw gegevens beschermen in overeenstemming met de Apple Customer Privacy Policy, dit Apple Privacybeleid kunt u nalezen op www.apple.com/nl/legal/privacy. Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen bij de verzending van Producten aan u. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gegevens aan deze bedrijven gegeven voor de verzending aan u of om er zeker van te zijn dat u geniet van speciale kortingen of voorwaarden. Bovendien zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde Producten mee te betalen, een deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan de bedrijven die financiering voor uw aankoop bieden. Meer informatie kunt u nalezen op www.apple.com/nl/legal/privacy. Indien u toegang wenst tot de gegevens die over u bij ons beschikbaar zijn of indien u hierin wijzigingen wenst aan te brengen of indien u geen informatie van ons of van de bedrijven met wie wij samenwerken, wenst te ontvangen, klik dan op www.apple.com/contact/myinfo om uw gegevens te bewerken. U kunt ook contact opnemen met de Europese medewerker verantwoordelijk voor uw gegevens via privacy-euro@apple.com.

Terug naar boven

15. Overmacht

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim indien zulke vertraging of verzuim het gevolg is van omstandigheden die ons redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijk mogelijk is nakomen.

Terug naar boven

16. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen bij de bevoegde rechter in Nederland of de bevoegde rechter in Ierland. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Terug naar boven

17. Algemeen

17.1 Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.

 

17.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de Overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.

Terug naar boven

18. Gedefinieerde termen

18.1 In deze algemene voorwaarden betekent:


"Accessoires" enig bijkomstig Product, zoals een mousepad of een tas behorende bij een laptop;
"Apple Authorized Service Provider" een dienstverlener die door ons is geautoriseerd om garantieservice te verlenen;
"Apple Store Web Site" onze website voor bestellingen waarop klanten in Nederland bestellingen kunnen plaatsen. Het adres van deze website is: http://apple.com/nlstore;
"Overeenkomst" deze algemene voorwaarden samen met uw Orderbevestiging;
"Consument" de koper van Producten die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf;
"Exportwetten" alle regelgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Nederland, toepasselijk op de export, herexport, overdracht en wederverkoop van Producten;
"Hardware" elk Product van het merk Apple dat niet als Software, Diensten of een Accessoire is aan te merken;
"Factuur" de factuur die wij u hebben doen toekomen en waarop de prijs van de Producten vermeld staat;
"Bestelling" de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
"Orderbevestiging" de door ons gestuurde orderbevestiging die acceptatie van uw Bestelling aangeeft;
"Bestelformulier" het elektronische bestelformulier op de Apple Store Web Site;
"Product" elk product dat is opgenomen in de Apple Store Web Site en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij dit aan u zullen leveren onder deze voorwaarden, waaronder ook Diensten begrepen kunnen zijn;
“Diensten" alle betaalde of andere diensten (behalve garantie en de telefonische ondersteuning) zoals genoemd op de Apple Store Web Site die wij u verlenen onder deze algemene voorwaarden;
"Software" elk Product dat software is, inclusief maar niet beperkt tot operating systemen, gebundelde software en stand-alone software en downloadbare software;
“Gebied” de landen Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk (alleen het vasteland), Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Spanje (alleen het vasteland), Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk;
“Web Bestelnummer” het bestelnummer dat wij aan u verstrekken;
"Werkdag" alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in Nederland.

 

18.2 Apple Distribution International is een Ierse vennootschap gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, met registratienummer 470672.

Terug naar boven

Algemene Voorwaarden voor Refurbished Producten

1 Over deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Apple Distribution International, en "u" betekent u als klant. In deze algemene voorwaarden zijn bepaalde woorden die beginnen met een hoofdletter gedefinieerde termen. Voor uw gemak zijn deze gedefinieerde termen opgenomen in een lijst aan het eind van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw Orderbevestiging de Overeenkomst tussen u en ons tot het leveren van Producten en Diensten. Geen andere voorwaarden zijn van toepassing. Van de Overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per e-mail instemmen.
2. Het plaatsen van uw Bestelling
2.1 Om een Bestelling te plaatsen, moet u 18 jaar of ouder zijn en bereikbaar zijn op een vast telefoonnummer (geen mobiel nummer).
2.2 U kunt een Bestelling plaatsen door:
2.2.1 nadat u hebt ingelogd of uw persoonlijke account hebt aangemaakt, het Bestelformulier op de Apple Store Web Site in te vullen en op de juiste verzendknop te klikken; of
2.2.2 ons te bellen op het gratis telefoonnummer 0800 0200 570 tussen 8.00 en 18.00 uur van maandag t/m vrijdag.
Wij aanvaarden geen Bestellingen die op een andere wijze zijn geplaatst dan zoals hierboven beschreven. N.B.: de beschikbare voorraad Refurbished Producten is beperkt en het is mogelijk dat het door u bestelde Refurbished Product niet meer beschikbaar is en dat wij derhalve uw aanbod niet kunnen aanvaarden.
12.3 Op het moment dat u een Bestelling hebt geplaatst, geven wij u een Web Bestelnummer. Wij doen dit via de Apple Store Web Site, tenzij u uw Bestelling per telefoon hebt geplaatst. In dat geval geven wij u uw Web Bestelnummer direct per telefoon. N.B.: deze Web Bestelnummers worden uitsluitend verstrekt voor verwijzingsdoeleinden en vormen geen aanvaarding door ons van uw Bestelling.
2.4 Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de Refurbished Producten die u hebt geselecteerd onder deze algemene voorwaarden te kopen. Wij behouden ons het recht voor dit aanbod niet te aanvaarden.
2.5 Indien wij uw Bestelling aanvaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een Orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze Orderbevestiging per e-mail mits u een e-mailadres op uw Bestelformulier hebt aangegeven. Anders sturen wij de Orderbevestiging per post. De Orderbevestiging is van kracht op het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw Bestelling niet kunnen aanvaarden, bijvoorbeeld omdat het Refurbished Product niet meer beschikbaar is, zullen wij trachten contact met u op te nemen per e-mail, telefoon of post.
2.6 Hoewel wij ons tot het uiterste zullen inspannen om u de Refurbished Producten te leveren die op de Orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze Refurbished Producten niet kunnen leveren omdat (i) deze Refurbished Producten bijvoorbeeld niet meer beschikbaar zijn of omdat (ii) er een foutieve prijs stond vermeld op de Apple Store Web Site. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen, en kunnen wij u alternatieve Producten voorstellen die u mogelijk wilt kopen. Indien dit alternatieve Product geen Refurbished Product is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. N.B.: in dergelijke gevallen zijn niet deze algemene voorwaarden voor Refurbished Producten van toepassing op het aanbod, maar de verkoopvoorwaarden voor nieuwe Producten, welke te vinden zijn op URL:
http://store.apple.com/nl/open/salespoliciesdread
Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw Bestelling voor de Refurbished Producten die wij niet kunnen leveren annuleren en u het geld terugbetalen dat u mogelijk aan ons betaald hebt met betrekking tot die Refurbished Producten. Indien er sprake is van een drukfout of technische fout waardoor er een foutieve prijs vermeld is, behoudt Apple zich het recht voor de fout te corrigeren en u de juiste prijs in rekening te brengen. Voordat Apple dat doet, zal zij u op de hoogte stellen van de fout en u volledige restitutie aanbieden. U ontvangt bericht bij of voorafgaand aan uw levering. Met inachtneming van onderstaand artikel 11.4 zal terugbetaling van dergelijke gelden de omvang zijn van onze aansprakelijkheid jegens u indien wij niet in staat zijn de door u bestelde Refurbished Producten aan u te leveren.
2.7 De informatie in onze reclame, brochures, ander geschreven materiaal, op onze websites of die u verstrekt wordt door onze agenten of medewerkers is aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In geen geval kan men deze informatie beschouwen als een aanbod van ons tot het leveren van producten.
3. Levering van uw Refurbished Producten
Met inachtneming van deze algemene voorwaarden leveren wij u de op uw Orderbevestiging vermelde Refurbished Producten.
4. Prijzen
4.1 De prijs voor de Refurbished Producten is de op uw Factuur vermelde prijs.
4.2 U dient tevens de btw, tegen het geldende tarief zoals gespecificeerd op uw Factuur, te voldoen. Op de Apple Store Web Site kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan.
4.3 Indien van toepassing bent u voorts leveringskosten, zoals aangegeven op de Factuur, verschuldigd.
5. Het betalen van uw Refurbished Producten
5.1 U kunt voor uw Refurbished Producten betalen met uw creditcard of uw pinpas.
5.2 U dient te betalen in de valuta die is aangegeven op uw Factuur.
5.3 U dient ons uw creditcardgegevens te geven op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Het verschuldigde bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment dat wij uw Factuur uitgeven of op het moment van verzending van uw Refurbished Producten. Wij leveren geen Refurbished Producten en verlenen geen Diensten aan u totdat uw creditcardverstrekker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde Refurbished Producten en/of Diensten. Indien wij geen toestemming ontvangen, zullen wij u dit laten weten. We behouden ons het recht voor om de identiteit van de creditcardhouder te controleren door relevante documenten op te vragen.
5.4 Wij zenden u een betalingsverzoek en uw Factuur tegelijk met de Refurbished Producten naar het factuuradres dat is aangegeven op uw Orderbevestiging. Indien u een e-mailadres hebt aangegeven op uw Bestelformulier, kunnen wij de documenten echter ook alleen per e-mail zenden.
6. Levering van uw Refurbished Producten
6.1 Bestellingen worden niet aanvaard en Producten worden niet geleverd aan adressen buiten Nederland.
6.2 Met inachtneming van artikel 6.1 leveren wij uw Refurbished Producten aan het leveringsadres zoals vermeld op uw Orderbevestiging.
6.3 Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw Refurbished Producten binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de Orderbevestiging te leveren. Geschatte leveringstijden die op het moment van plaatsing van een Bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en hoeven niet gelijk te zijn aan de daadwerkelijke leveringstijden. De daadwerkelijke productietijd van een Product kan meer dan 30 dagen in beslag nemen na bevestiging van uw Bestelling, en indien uw Bestelling productietijd met zich meebrengt, stemt u ermee in dat Apple meer dan 30 dagen kan nemen om uw Bestelling af te ronden. Indien u meerdere Refurbished Producten tegelijkertijd besteld hebt, is het mogelijk dat wij deze Refurbished Producten op verschillende dagen leveren. U hebt het recht om uw Bestelling te allen tijde vóór de levering van het bestelde Refurbished Product te annuleren door ons te bellen op nummer 0800 0200 570 en uw Web Bestelnummer door te geven. De levering van Diensten vindt plaats na de levering van de overige Refurbished Producten conform de specificaties en procedures die van toepassing zijn op deze Diensten. De levertijden voor Diensten dienen direct overeengekomen te worden tussen u en Apple en/of een door Apple ingeschakelde dienstverlener. Zodra een leveringstijd voor Diensten overeengekomen is, dient u zich hieraan te houden. Indien u de afspraak mist of niet beschikt over de noodzakelijke infrastructuur, terwijl u verklaard hebt hierover te beschikken op het moment dat de afspraak gemaakt werd, zijn wij verder niet verplicht de door u gekochte Diensten te leveren.
6.4 De eigendom van en het risico op verlies met betrekking tot uw Refurbished Producten gaan op u over op het moment dat de Refurbished Producten op het in uw Orderbevestiging vermelde adres worden geleverd.
6.5 Op het moment van levering van de Refurbished Producten aan onze expediteur sturen wij u per e-mail een bevestiging van verzending, mits u een e-mailadres hebt aangegeven op het Bestelformulier.
6.6 Bepaalde artikelen kunnen per post verzonden worden en kunnen niet getraceerd worden als ze eenmaal in het postsysteem zitten. Voor alle overige verzendingen wordt gebruik gemaakt van levering per expediteur vanwege maximale veiligheid en tracering.
7. Uw recht om de overeenkomst te herroepen en defecte producten of producten die niet voldoen te retourneren
7.1 Recht om de overeenkomst te herroepen. U hebt het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst voor de diensten of na de dag van de levering van het product. In het geval dat meerdere producten afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt deze termijn veertien (14) kalenderdagen na de dag van de levering van het laatste product. Om in aanmerking te komen voor restitutie voor het product of de dienst, dient u de procedure te volgen die in paragraaf 7.2 hieronder wordt beschreven. Uitzonderingen op het recht om de overeenkomst te herroepen. (i) Producten. U bent niet gerechtigd een product te retourneren en restitutie te vorderen als het gaat om: a) verzegelde en ongebruikte software die wij aan u hebben geleverd en waarvan u het zegel hebt verbroken of software die u hebt gedownload van de Apple Store-website; of b) een gepersonaliseerd product, zoals een iPod of iPad waarin volgens uw specificaties een gravering is aangebracht. (ii) Diensten. U hebt geen recht op restitutie voor een dienst die u al in gebruik hebt genomen.
7.2 De te volgen procedure voor het vorderen van restitutie ingevolge uw recht om de overeenkomst te herroepen. (i) Neem telefonisch contact met ons op via 0800 99846 (goedkoop nummer is eventueel beschikbaar: 07-818 0022) (Nederlands) of 0800 93932 (goedkoop nummer is eventueel beschikbaar: 07-818 0019) (Frans) van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 19:00 uur om de overeenkomst te herroepen en een afspraak te maken over de retournering. U ontvangt dan een RMA-nummer (Return Material Authorisation) van ons. (ii) Apple laat het product of de producten vervolgens ophalen door een door Apple aangewezen vervoerder. Apple neemt van tevoren contact met u op om een afspraak te maken over de ophaallocatie en -tijd. (iii) Controleer voordat u een of meer producten aan Apple retourneert of u: 1. Een RMA-nummer van Apple hebt ontvangen (wordt u op verzoek toegezonden). 2. Alle accessoires, meegeleverde garantiebewijzen en ander meegeleverd materiaal bij het product hebt ingesloten, tenzij anders is vermeld. 3. Gebruik hebt gemaakt van de oorspronkelijke verpakking (indien mogelijk). De oorspronkelijke productverpakking is het meest geschikt om het product te retourneren. Apple raadt u aan de oorspronkelijke verpakking te gebruiken, tenzij deze bij het uitpakken van het product is beschadigd. 4. Het onderstaande retouradres en het RMA-nummer duidelijk zichtbaar op de verpakking hebt vermeld: Apple Computer p/a Syncreon Technology, Van Hilstraat 23, 5145 RK, Waalwijk, Nederland RMA-nummer (vermeld het aan u verstrekte nummer) 5. De verpakking goed en veilig hebt afgesloten. (iv) Door deze stappen te volgen, zorgt u ervoor dat het product of de producten tijdig en in goede staat op de juiste bestemming aankomen. - Apple behoudt zich het recht voor om u aansprakelijk te stellen voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen en om de schade in mindering te brengen op de restitutie.
7.3 Defecte producten of producten die niet voldoen. Indien een product per vergissing is geleverd of onvolledig of defect is en u van mening bent dat u recht hebt op vervanging of reparatie conform paragraaf 10 hieronder, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0800-80 407 (Nederlands) en 0800-80 404 (Frans) van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 21.00 uur of op zaterdag en zondag tussen 9.00 en 20.00 uur.
8. Software
8.1 Alle Software wordt onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomsten aan u in licentie gegeven. Deze licentieovereenkomsten worden samen met de Software verzonden of worden ter beschikking gesteld bij het downloaden van de Software in overeenstemming met artikel 8.3.
8.2 U bent ervoor verantwoordelijk dat elke door u bestelde bundel Software of Producten geschikt is voor uw behoeften en compatibel is met uw bestaande systemen en praktijk. Tot onze spijt kunnen wij onder geen enkele omstandigheid geld teruggeven voor geopende softwarepakketten tenzij de Software gebreken vertoont.
8.3 U kunt ook downloadbare Software kopen zoals afgebeeld op de Apple Store Web Site. U kunt deze Software alleen met creditcard betalen. Zodra wij toestemming voor betaling van uw creditcardverstrekker hebben verkregen, ontvangt u instructies om uw Software te downloaden. Ingeval de doorgifte gedurende het downloaden op enige wijze wordt onderbroken, dient u het downloadproces opnieuw te beginnen. Mocht u niet in staat zijn het downloaden te voltooien, kunt u binnen 14 Kalenderdagen nadat u de instructies voor het downloaden ontvangen hebt schriftelijk om terugbetaling verzoeken. Verzoeken om terugbetaling dienen per post aan ons te worden verzonden naar het adres dat in de contactgegevens in lid 12 is vermeld. Een teruggave van de aankoopprijs is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid voor het niet gelukte downloaden van Software.
9. Telefonische ondersteuning
9.1 Tenzij anders bepaald op de Apple Store Web Site geldt dat op het moment dat u uw Bestelling plaatst, wij zonder bijkomende kosten telefonische ondersteuning bieden voor Hardware, zoals hierna is gedefinieerd, en (gebundelde en ongebundelde) Software van het merk Apple, zoals hierna is gedefinieerd, die u op de Apple Store Web Site koopt. Deze dienst is beschikbaar gedurende 90 dagen na aankoopdatum (de datum van uw Factuur). Voor Ondersteuning voor niet-Apple-producten dient u contact op te nemen met de desbetreffende fabrikant.
9.2 De telefonische hulpdienst bestaat uitsluitend uit telefonisch advies en begeleiding met betrekking tot opstart- en installatieproblemen en gerelateerde gebruikersproblemen.
9.3 De telefonische hulpdienst is bereikbaar op Werkdagen van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.45 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.45 uur. Het telefoonnummer van deze telefonische hulpdienst wordt tegelijk met uw Producten verstrekt. Het telefoonnummer is tevens vermeld op http://www.apple.com/nl/contact/, onder Customer Assistance & Tech Support. U draagt de kosten voor telefoongesprekken die u bij ons aanvraagt, en hiervoor geldt uw nationale tarief.
9.4 Bij de telefonische ondersteuning zullen wij proberen uw probleem op te lossen wanneer u ons de eerste keer belt. Wij kunnen niet garanderen dat uw problemen worden opgelost. Het kan voorkomen dat wij u moeten terugbellen met een voorstel voor een oplossing.
10. Eén (1) jaar beperkte garantie
10.1 Voor alle Refurbished Hardware geldt een beperkte garantie van één jaar tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantievoorwaarden, die u kunt raadplegen door hierna op de desbetreffende link te klikken en die zich tevens in de doos met uw Apple-hardware bevinden, maken deel uit van en zijn verwerkt in deze Overeenkomst met uitzondering van onderstaand artikel 10.2, dat alle tegenstrijdige voorwaarden in deze garantievoorwaarden vervangt en bindend is.
10.2 De voorwaarden van de garantie die in de onderstaande webkoppeling of in de doos met uw Apple-hardware worden verstrekt, gelden niet voor kleine schoonheidsfoutjes van het Refurbished Product, zoals krassen, vlekken, verkleuring, etc., en met betrekking tot dergelijke schoonheidsfoutjes wordt geen ondersteuning verleend. Indien Hardware gebreken vertoont, leveren wij alle onderdelen en arbeid die nodig is om de Hardware tot behoorlijk gebruiksniveau te repareren onder de in deze garantie opgenomen voorwaarden. Er worden echter geen vervangende Producten ter beschikking gesteld. Ingeval reparatie niet mogelijk of niet haalbaar is, wordt het aankoopbedrag van uw Refurbished Product aan u terugbetaald.
10.3 U kunt een exemplaar van de beperkte garantie op Apple-hardwareproducten, waaronder de beperkingen en uitzonderingen daarvan, inzien voordat u tot uw aankoop overgaat door hierna op de betreffende webkoppeling te klikken. Deze beperkte garantie geldt uitsluitend voor Apple-hardware (zoals hierna is gedefinieerd) en biedt geen dekking voor Software, Diensten of andere Producten. Voor garanties die op uw Software van toepassing zijn, dient u de desbetreffende softwarelicenties te raadplegen.
Eén jaar beperkte garantie op nieuwe producten uitgezonderd de iPod
Eén jaar beperkte garantie op de iPod
U kunt ons elke Werkdag van 8.00 tot 19.45 uur telefonisch bereiken voor vragen in verband met uw recht op garantie. Geef hierbij het serienummer van uw Apple-hardware op. Het telefoonnummer voor garantieservice wordt tegelijk met uw Apple-hardware verstrekt. U draagt de kosten voor telefoongesprekken die u bij ons aanvraagt, en hiervoor geldt uw nationale tarief.
10.4 Niet van Apple afkomstige Refurbished Producten
Bij niet van Apple afkomstige Refurbished Producten dienen alle aanspraken op garantie eerst per telefoon aan ons (in dat geval zullen wij ons redelijkerwijs inspannen om deze namens u met de fabrikant op te lossen) of direct aan de fabrikant kenbaar gemaakt te worden in overeenstemming met de voorwaarden van de garantie die bij de gekochte Refurbished Producten zijn bijgevoegd.
10.5 INDIEN U EEN CONSUMENT BENT, HEBBEN DE HIERVOOR GENOEMDE GARANTIES EEN AANVULLENDE WERKING. DEZE GARANTIES SLUITEN DE RECHTEN DIE U OP BASIS VAN DE WET HEBT NIET UIT.
11. Onze aansprakelijkheid
11.1 In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Refurbished Producten (en verlening van telefonische ondersteuning en garantieservice) en de verlening van Diensten uitputtend vermeld.
11.2 Behoudens zoals hierna in lid 11.3 is uiteengezet, zijn er geen garanties, voorwaarden of overige bepalingen die bindend voor ons zijn inzake de levering van Producten of de verlening van Diensten behoudens zoals nadrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld.
11.3 Indien u geen consument-gebruiker bent: Alle garanties, voorwaarden of overige bepalingen die voortvloeien uit of verband houden met de levering van Refurbished Producten en/of de verlening van Diensten die anderszins mogelijk op basis van de wet, het gemene recht, de toepasselijke wetgeving in het land waar u de Refurbished Producten of Diensten hebt gekocht of anderszins in de Overeenkomst zijn geïmpliceerd of opgenomen (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, impliciete bepalingen met betrekking tot kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorgvuldigheid en vakmanschap) zijn hierbij nadrukkelijk uitgesloten voor zover wettelijk is toegestaan. In het bijzonder zijn wij niet ervoor verantwoordelijk dat de Refurbished Producten geschikt zijn voor uw doeleinden. Indien u een consument-gebruiker bent: Al naargelang het land waarin u woont, bestaan er bepaalde impliciete garanties en voorwaarden die voornamelijk betrekking hebben op de kwaliteit van het Refurbished Product die Apple dient af te geven, en Apple geeft deze impliciete garanties en voorwaarden af voor zover Apple hiertoe verplicht is. U dient contact op te nemen met uw lokale adviesbureau voor meer informatie over deze eisen. Indien Apple niet verplicht is deze impliciete garanties en voorwaarden af te geven, geeft Apple deze niet af. In het bijzonder is Apple niet ervoor verantwoordelijk dat de Refurbished Producten geschikt zijn voor uw doeleinden tenzij u uw intentie met het Product aan Apple kenbaar hebt gemaakt.
11.4 Ingeval een consument op grond van de wet financiële compensatie vordert, zal Apple proberen deze compensatie tot directe schadevergoeding te beperken. Indien u als consument op grond van een wettelijk recht geen recht hebt op financiële compensatie, is het bepaalde in de artikelen 11.5 en 11.6 van toepassing. Niets in de Overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid of sluit deze uit met betrekking tot (i) overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, (ii) fraude, (iii) niet-nakoming van de verplichtingen inzake eigendom die in de toepasselijke dwingendrechtelijke nationale wetgeving zijn geïmpliceerd of (iv) aansprakelijkheid die op grond van de wet niet kan worden uitgesloten.
11.5 Met inachtneming van artikel 11.4 zijn wij ingevolge de Overeenkomst niet aansprakelijk voor inkomstenderving, winstderving, verlies van contracten, verlies van gegevens of voor indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit en die het gevolg is van onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), wanprestatie of anderszins.
11.6 Met inachtneming van artikel 11.4 is onze maximale totale aansprakelijkheid ingevolge de Overeenkomst, hetzij op basis van contractuele bepalingen, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins, in geen geval hoger dan het door u aan ons verschuldigde bedrag ter zake van de desbetreffende Refurbished Producten en/of Diensten
11.7 Indien u een consument bent, hebt u mogelijk wettelijke rechten die een aanvulling vormen op de in deze voorwaarden opgenomen rechten. Voor meer informatie kunt u bij adviesorganisaties terecht. Het bepaalde in artikel 11 tast uw wettelijke rechten als consument niet aan. Daarnaast tast dit artikel uw recht om de Producten overeenkomstig artikel 7 te retourneren niet aan.
12. Contact opnemen met Apple
U kunt contact met ons opnemen:
per telefoon op het gratis telefoonnummer 0800 0200 570 tussen 8.00 en 20.00 uur van maandag t/m vrijdag en tussen 9.00 en 13.00 uur op zaterdag;
per post naar Apple Distribution International, Apple Store Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland.
Indien u contact met ons opneemt, dient u uw Web Bestelnummer te noemen.
13. Exportcontrole
Zodra u een overeenkomst aangaat, stemt u ermee in alle Exportwetten na te leven. U stemt ermee in:
(i) geen Producten in strijd met enige Exportwet naar welk land dan ook te exporteren; en
(ii) geen Producten te exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u zich niet bevindt in, niet onder het gezag valt van, niet de nationaliteit bezit van en geen ingezetene bent van enig land waarnaar de export van Producten verboden is door een Exportwet.
14. Gegevensbescherming
Wanneer u uw Bestelling plaatst, stemt u ermee in en begrijpt u dat wij de gegevens op uw Bestelformulier of gefaxte Bestelling of telefonisch geplaatste Bestelling kunnen opslaan, verwerken en gebruiken teneinde uw Bestelling te verwerken. Wij maken u erop attent dat wij deze gegevens binnen de groep van bedrijven van Apple wereldwijd kunnen delen. Alle Apple-bedrijven zullen uw gegevens beschermen in overeenstemming met het Apple Customer Privacy Policy, dat u kunt downloaden op www.apple.com/legal/privacy. Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen bij de levering van Producten en Diensten aan u. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gegevens aan deze bedrijven verstrekken voor de verzending van Producten aan u of om ervoor te zorgen dat u profiteert van speciale verkoopkortingen of -voorwaarden. Daarnaast zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde Producten te betalen, een deel van de informatie die u aan ons verstrekt worden doorgegeven aan bedrijven die financiering voor uw aankoop bieden. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens beschermen kunt u ons privacybeleid nalezen op www.apple.com/legal/privacy. Indien u toegang wenst tot de gegevens die over u bij ons beschikbaar zijn, indien u hierin wijzigingen wenst aan te brengen of indien u geen informatie van ons of deze derde-bedrijven wenst te ontvangen, klik dan op www.apple.com/contact/myinfo om uw persoonlijke contactgegevens bij te werken. U kunt ook contact opnemen met de Europese gegevensbeheerder van Apple via privacy-euro@apple.com.
15. Omstandigheden buiten onze redelijke invloedssfeer
Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim indien deze vertraging of dit verzuim het gevolg is van omstandigheden buiten onze redelijke invloedssfeer. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk nakomen.
16. Geschillen betreffende heersend recht en rechtsgebied
Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en u een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen in Nederland of de bevoegde rechter in Ierland. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17. Algemeen
17.1 Indien door ons of door u wordt nagelaten een voorwaarde in de Overeenkomst af te dwingen, geldt dit niet als een afstandsverklaring inzake deze voorwaarde. Het recht om die voorwaarde later af te dwingen wordt op geen enkele wijze door dit nalaten aangetast.
17.2 Indien een bepaling van de Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar is, laat dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.
18. Gedefinieerde termen
18.1 In deze algemene voorwaarden betekent:
Accessoire” elk bijkomstig Product zoals een muismat of een laptoptas;
Apple Authorised Service Provider” een dienstverlener die van ons toestemming heeft gekregen Diensten te verlenen;
Apple Store Web Sites” onze website voor zowel nieuwe als Refurbished Producten voor klanten in Nederland. Het internetadres van deze website is http://store.apple.com/nl (voor nieuwe producten) en http://store.apple.com/nl/browse/home/specialdeals/mac (voor Refurbished Producten);
Overeenkomst” deze algemene voorwaarden samen met uw Orderbevestiging;
Consument” een klant die Producten koopt en daarbij niet handelt in de uitoefening van een bedrijf;
Exportwetten” alle wetgeving, regelgeving en beschikkingen van de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op de export, herexport, overdracht of wederverkoop van Producten;
Hardware” elk Product van het merk Apple dat niet als Software, Diensten of een Accessoire is aan te merken;
Factuur” de factuur die wij u hebben doen toekomen voor de prijs van de Producten en voor Diensten;
Bestelling” een bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
Orderbevestiging” de door ons aan u gestuurde orderbevestiging waarop aanvaarding van uw Bestelling is aangegeven;
Bestelformulier” het elektronische bestelformulier op de Apple Store Web Site;
Product” elk product dat is opgenomen in de Apple Store Web Sites, waaronder een Refurbished Product, waarvan wij ermee instemmen dat wij dit zullen leveren in overeenstemming met de toepasselijke algemene voorwaarden voor Refurbished Producten;
Refurbished Product” een refurbished product dat Apple nadrukkelijk als refurbished product aanbiedt op de Apple Store Web Site voor Refurbished Producten op http://store.apple.com/nl/browse/home/specialdeals/mac en alle volgende onderliggende pagina's waar u via een webkoppeling naartoe wordt geleid;
Return Authorisation Documentatie” de documentatie die wij u hebben doen toekomen voor het retourneren van Producten;
Diensten” alle betaalde of andere diensten (behalve garantieservice en telefonische hulpdienst) zoals vermeld op de Apple Store Web Sites waarvan wij ermee instemmen deze aan u te leveren onder deze algemene voorwaarden;
Software” elk Product dat software is, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, besturingssystemen, gebundelde software, stand-alone software en downloadbare software;
Gebied” de landen Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk (alleen het vasteland), Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Spanje (alleen het vasteland), Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk;
Web Bestelnummer” het door ons aan u verstrekte bestelnummer;
Werkdag” alle dagen behalve zaterdag, zondag of feestdagen in Nederland.

18.2 Apple Distribution International is een vennootschap gevestigd in de Republiek Ierland en heeft haar statutaire zetel te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, registratienummer 470672.

Terug naar boven